Kaj prinaša sprememba »mega protikorona zakona« samostojnim podjetnikom?

Kaj prinaša sprememba »mega protikorona zakona« samostojnim podjetnikom?

05. 05. 2020

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 4. 5. 2020, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, direktorica Anova, d.o.o. 

Zaradi številnih nejasnosti, ki so se pojavile ob izvajanju »mega protikorona zakona« v praksi, je bila sprejeta novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Novela ZIUZEOP-A, ki velja od 1. 5. 2020 pojasnjuje prvotno sprejeti zakon in daje podrobnejša navodila glede možnosti uveljavitve državne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov.

1. Do temeljnega dohodka so po novem upravičeni tudi samostojni podjetniki, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva ali upokojitve (34/4 člen ZIUZEOP)

Samostojni podjetnik, ki ni vključen v zavarovanje na podlagi opravljanja dejavnosti (podlaga zavarovanja 005) za celotni mesec ali polni delovni čas, je upravičen do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, glede na delež vključitve v zavarovanje na podlagi dejavnosti.

Samostojni podjetniki, ki zaradi neizpolnjevanja pogojev po ZIUZEOP niso vložili vloge za prejem temeljnega dohodka, lahko to storijo do 9.5.2020 v skladu z novelo ZIUZEOP-A.

Primer 1: Samostojna podjetnica dela polovični delovni čas zaradi starševstva (skrb za otroka do treh let starosti). Do kolikšne višine temeljnega dohodka je upravičena v mesecu aprilu?

Samostojna podjetnica je upravičena do 350 EUR (700 EUR* 88 ur/176 ur) mesečnega temeljnega dohodka v mesecu aprilu. Vlogo za izplačilo temeljnega dohodka vloži najpozneje do 9.5.2020.

2. FURS bo po novem preverjal stanje eKartice na dan vložitve vloge, tako za temeljni dohodek, kakor tudi za oprostitev prispevkov (34/5 člen ZIUZEOP)

Samostojni podjetniki, ki na dan 11.4.2020 niso imeli poravnanih vseh davčnih in/ali drugih obveznosti, ki jih pobira FURS, bodo po novem vseeno upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka. Po novem bo FURS preverjal stanje eKartice na dan vložitve vloge (na dan, ko bo dokument NF-COVID19 oddan na eDavke).

Primer 2:  Samostojni podjetnik je imel na dan 11.4.2020 zapadle obveznosti iz naslova akontacije dohodnine. Obveznost je poravnal 25.4.2020. Vlogo za izplačilo temeljnega dohodka namerava oddati do 31.5.2020. Ali bo samostojni podjetnik upravičen do prejema temeljnega dohodka za mesec marec, april in maj?

V kolikor je samostojni podjetnik poravnal vse svoje davčne in druge obveznosti do datuma vložitve vloge, npr. do 31.5.2020, je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka za vse tri mesece. Stanje zapadlih obveznosti se namreč po novem preverja na dan vložitve vloge (31.5.2020) in ne na dan uveljavitve ZIUZEOP (11.4.2020).

3. Novi prihodkovni pogoj za prejem temeljnega dohodka in oprostitev prispevkov (37/2 člen ZIUZEOP)

NovelaZIUZEOP-A na novo opredeljuje prihodkovni pogoj za prejem državne pomoči. Novi prihodkovni pogoj jasneje opredeljuje upravičenost do državne pomoči v primeru, ko samostojni podjetnik v letu 2019 ni posloval, ali pa je posloval le del leta 2019. Novela popolnoma umika primerjavo prihodkov na mesečni ravni.

Do državni pomoči bodo upravičeni samostojni podjetniki, ki:

  • so opravljali dejavnost celotno leto 2019 in jim bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10 %,  glede na leto 2019,
  • so opravljali dejavnost le del leta 2019 in jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 upadli za več kot 10 %, glede na povprečne mesečne dohodke v letu 2019,
  • niso opravljali dejavnosti v letu 2019 in jim bodo mesečni prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10 %,  glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020, do 12. marca 2020.

Primer 3: Samostojni podjetnik je začel opravljati dejavnost 11.10.2019. Čisti prihodki od prodaje so v mesecu oktobru znašali 750 EUR, v novembru 1.500 EUR in v decembru 1.400 EUR. V letu 2020 načrtuje, da bo realiziral cca. 11.000 EUR čistih prihodkov od prodaje. Ali bo moral samostojni podjetnik vrniti državno pomoč v obliki temeljnega dohodka oz. oprostitve prispevkov?

  • Izračun povprečnega mesečnega dohodka v letu 2019:

Ocena prihodkov za mesec oktober 2019, v kolikor bi samostojni podjetnik posloval cel mesec = 750 EUR*31/21= 1.107,14 EUR

Skupni prihodki v letu 2019 = 1.107,14 EUR + 1.500 EUR + 1.400 EUR = 4.007,14 EUR

Povprečni mesečni dohodek v letu 2019 = 4.007,14 EUR / 3 = 1.335,71 EUR

  • Izračun povprečnega mesečnega dohodka v letu 2020:

Povprečni mesečni dohodek v letu 2020=11.000 EUR/12 =  916,66 EUR

  • Izračun upada povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019

Zmanjšanje povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 = 1.335,71 EUR – 916,66 EUR = 419,05 EUR

Izračun upada povprečnih mesečnih prihodkov v odstotku = 419,05 EUR/1.335,71 EUR = 31,37 %

Samostojni podjetnik je v letu 2020 zabeležil 31,37 – odstotni padec povprečnih mesečnih prihodkov, v primerjavi z letom 2019. Povprečni mesečni prihodki so v letu 2020 upadli za več kot 10 %, zato je samostojni podjetnik upravičen do državne pomoči.

4. Termin prihodki po novem jasneje opredeljen(37/3 člen ZIUZEOP)

Skladno s pojasnilom Slovenskega inštituta za revizijo je sedaj v ZIUZEOP-A jasneje zapisano, da se pri prihodkovnem pogoju preverjajo čisti prihodki od prodaje (fakturirana realizacija). Poleg navedenega pa se smatrajo za prihodke tudi nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo (npr. materinsko, očetovsko, starševsko nadomestilo).

Sklep

Novela ZIUZEOP-A samostojnim podjetnikom prinaša nekoliko ugodnejše pogoje za prejem državne pomoči. Samostojni podjetniki, ki menijo, da po novih pravilih sodijo med upravičence, naj vložijo vlogo za mesec marec in april, najpozneje do 9.5.2020.

Viri:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A; Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30.4.2020).

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj