Novi prispevki za popoldanske s.p. in druge v letu 2020

Novi prispevki za popoldanske s.p. in druge v letu 2020

05. 05. 2020

11 1
Koristnost članka
11 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPOT svetovanje Koroška, 30. 4. 2020, Avtor: Primož Mirkac

Spomnimo:

Osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja pri delodajalcu, 40 ur na teden), se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic.

Te osebe so iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova osebe plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki se poravnajo enkrat mesečno za pretekli mesec.

Za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, se štejejo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.

POZOR! Obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica velja od dneva vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) in do dneva izbrisa iz PRS.

1. Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja enkrat letno določi mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezno obračunsko leto. Mesečni znesek je objavljen na spletni strani FURS. Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Če zavezanci v posameznem mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj plačajo polovico predpisanega zneska (npr. vpis v PRS z dnem 20.4.2020 oz. izbris iz PRS z dnem 5.5.2020).

2. Pavšal za zdravstveno zavarovanje

"Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ od 1. februarja 2014 dalje mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Na podlagi 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS."

Zavezanci navedeni pavšalni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu, kar pomeni, da zavezanec vedno plača polni prispevek, tudi če ima s.p. vpisan v PRS manj kot 15 dni v posameznem mesecu.

POZOR!

Prijavo za izbris mora nosilec s.p. vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije, kar je posebej pomembno ob oddajanju prijave za izbris ob koncu meseca, saj mora zavezanec poravnati pavšalni znesek, tudi če ima s.p. registriran samo 1 dan v mesecu.

Novi pavšalni prispevki v letu 2020

V mesecu januarju 2020 se je spremenila višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Z mesecem aprilom se je spremenila še višina prispevkov za PIZ.

Katere prispevke mora plačati podjetnik, ki je v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ima hkrati odprt popoldanski s.p. (april 2020):

  1. Prispevek za PIZ (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) pavšal: 36,56 EUR (SI56 0110 0888 2000 003, s sklicem SI19, vaša davčna številka–44008).
  2. Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen pavšal: 9,23 EUR(SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004).
  3. Prispevek po 55a. členu ZZVZZ: 27,69 EUR(SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI19, vaša davčna številka–45004). 

Oba zdravstvena prispevka se lahko plačata skupaj (eno nakazilo v višini 36,92EUR). 

Od lanskega leta je možno prispevke plačevati tudi samo z enim klikom in sicer preko e-računa, ki ga dobite v vaši spletni banki. Več o tem si lahko preberete v našem članku »Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom«.

Za PIZ je torej od 1. aprila 2020 določen nov znesek in bo veljal za prispevke od vključno meseca aprila dalje in se bo moral upoštevati s plačilom do 20. maja 2020 za mesec april itn..

Osnove za plačilo in zneski prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.), veljavno od 1.4.2020.

Spreminja se tudi višina pavšalnega prispevka za zavarovanje na poškodbe pri delu in poklicno bolezen:

  • učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;
  • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šolpri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij;
  • osebe, ki opravljajo kratkotrajno delopo predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.

Višina tega pavšalnega prispevka od 1.1.2020 znaša 5,23 EUR.

Vir:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj