Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

18. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14.10.2011, Stran: 2375

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb so poslovni prostori na naslovu: Dunajska cesta 104, Ljubljana, in sicer:

Oznaka

poslovnega prostora

Nadstropje

Velikost

poslovnega prostora

v m2

P404

4. nad.

15,65

P405

4. nad.

17,44

P406

4. nad.

23,84

P407

4. nad.

17,56

P408

4. nad.

18,92

Poslovni prostori, št. P404, P405, P406, P407, P408, v skupni neto kvadra­turi 93,41 m2 se nahajajo v 4. nadstro­pju predmetne poslovne stavbe. Najemnik ima skupaj z drugimi uporabniki in naje­mniki tudi pravico uporabe skupnih pro­storov (skupen hodnik, skupne sanitarije v 4. nadstropju s pravico uporabe dviga­la in stopnišča ter drugih skupnih prosto­rov objekta (tudi del vhodne avle v pritličju poslovnega objekta)), ter pravico uporabe enega parkirnega mesta, ki se nahaja na funkcionalnem zemljišču predmetnega po­slovnega objekta.

Najemnik poslovnih prostorov ima v pred­metni poslovni stavbi tudi možnost najema posameznih konferenčnih dvoran.

Poslovni prostori se nahajajo znotraj po­slovne stavbe, v kateri deluje mednarodna organizacija – Mednarodni center za promo­cijo podjetij (ICPE).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se je kot upravljavec predme­tne stavbe s sporazumom o uporabi, ki ga je sklenil z ICPE zavezal, da bo pri oddaji ostalih prostorov objekta v najem ali v upo­rabo drugim uporabnikom upošteval, da bo vsebina dela novih uporabnikov sorodna de­javnosti ICPE oziroma, da dejavnost drugih najemnikov in uporabnikov ne bo moteča za ICPE. Glede na navedeno zavezo uporabnika, bo pri izboru najboljšega ponudnika upo­števan namen dejavnosti, ki je sorodna de­javnosti, ki jo v poslovni stavbi že opravlja ICPE.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2011, do 12. ure.

Pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepre­mičnino položiti varščino v višini ene po­nujene mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kontaktna oseba: Srečko Kokelj, Tel: (01) 478-47-94, E-mail: srec­ko.kokelj@gov.si.

Ogled prostorov javnega zbiranja po­nudb bo potekal po predhodni najavi dne 21. 10. 2011, od 9. do 12. ure.

Ponudniki morajo podati ponudbo na obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslo­vu: www.mvzt.gov.si.

Več: Več o razpisu tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj