Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2010

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2010

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 12.2.2010, Stran: 291

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo pogoje v sladu s Pravilnikom.

Namen in način vpisa v evidenco:

Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oziroma podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

V evidenci se vodijo naslednji podatki o subjektu:

– vrsta subjekta,

– firma in sedež družbe, ki je subjekt,

– datum vpisa v sodni register,

– datum vpisa v evidenco,

– datum izbrisa iz evidence,

– odgovorna oseba subjekta,

– kontaktni podatki.

Evidenca je dostopna na naslovu: www.podjetniski-portal.si/ustanavljampodjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja.

Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa: Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku, in sicer:

– pogoje za vpis v evidenco B določa 6. člen Pravilnika,

– pogoje za vpis v evidenco A določa 5. člen Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi 6., 7. 8. in 9. člen Pravilnika.

Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Prilog 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva.

Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco.

Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti.

V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.

V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na ministrstvo.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Javni poziv je odprt od 12. 2. 2010 do 30. 11. 2010. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco.

Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti najkasneje do 30. 11. 2010 (velja poštni žig do vključno 30. 11. 2010) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 11. 2010, do 12. ure.

Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco A morajo na naslov JAPTI prispeti najkasneje do 25. 2. 2010, do 12. ure.

Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco B morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2010 (velja poštni žig do vključno 26. 4. 2010) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 26. 4. 2010, do 12. ure.

JAPTI bo vloge za vpis in podaljšanje vpisa v evidenco obravnaval enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo 26. 2. 2010, ob 9. uri.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova: irena.meterc@japti.si.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv s prijavnimi obrazci in ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, ter na spletni strani: www.japti.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010010.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj