Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2010 (P2)

Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2010 (P2)

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 12.2.2010, Stran: 266

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2010.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Upravičeni stroški projekta: Upravičeni stroški so stroški:

– stroški izdelave poslovnega načrta za novi poslovni program, vendar največ 1.000 EUR (strošek lahko uveljavljajo samo podjetja, ki so člani subjektov, vpisanih v B evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja),

– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na razvoju; maksimalni upravičen strošek plače je bruto 1.600 EUR na mesec na zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje idr).

Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov, ker si ne izplačujejo plače, – stroški promocije, vendar največ 5.000 EUR,

– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,

– stroški najema poslovnih prostorov.

Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe, – stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa,

– stroški patentnih in ostalih zaščit,

– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta,

– nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).

Zamenjava opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s podjetjem.

Zamenjava je možna za enakovredno ali boljšo opremo ali storitev. Še posebej pri tehnološki opremi (predvsem računalniški), kjer prihaja do naglih sprememb, je možna zamenjava upravičenih stroškov že na podlagi prošnje podjetja in odgovora oziroma izjave Sklada, da dovoljuje spremembo.

V primeru odobritve drugih sprememb pa bo Sklad sklenil s podjetjem aneks h pogodbi o sofinanciranju.

Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestnoprevoznih sredstev.

Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno.

Upravičene stroške (razen plač) je dovoljeno uveljavljati le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako se predmet investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), in izvajajo aktivnosti v subjektih inovativnega okolja.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis: okvirna višina nepovratnih sredstev za ciljne skupine A, B in C v letu 2010 po tem razpisu znaša 3.500.000 EUR.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva: nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta nastale od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 25.3.2010.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe: Simon Böhm, Tel: (02) 234-12-53; mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72; Nataša Krajnc, Tel: (02) 234-12-40 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010010.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj