Kako lahko samostojni podjetnik uveljavlja ukrepe iz »mega protikorona zakona«?

Kako lahko samostojni podjetnik uveljavlja ukrepe iz »mega protikorona zakona«?

24. 04. 2020

10 0
Koristnost članka
10 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 20. 4. 2020, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, direktorica Anova, d.o.o. 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020, samostojnim podjetnikom omogoča (1) prejem mesečnega temeljnega dohodka, (2) oprostitev plačila prispevkov ter (3) akontacije dohodnine. Ukrepe bodo lahko izkoristili le samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo tako vsebinske kakor tudi administrativne pogoje.

1. Mesečni temeljni dohodek (34. - 37. člen ZIUZEOP)

1.1 Pogoji

Mesečni temeljni dohodek znaša 350 EUR za mesec marec in 700 EUR za mesec april in maj.

Samostojni podjetnik je upravičen do prejema mesečnega temeljnega dohodka, če:

a.) zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali

b.) pa jo opravlja, vendar v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno manjši obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi z mesecem februarjem 2020 ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Prihodkovni pogoj se preverja tudi na polletni ravni. Samostojni podjetnik je dolžan vrniti že izplačani temeljni dohodek, če:

(1)  prihodki v prvem polletju 2020 ne upadejo za več kot 20 %, glede na isto obdobje leta 2019 in

(2)  v drugem polletju 2020 doseže več kot 20 % rast prihodkov, glede na isto obdobje leta 2019.

Poleg pogojev, ki se nanašajo na obseg poslovanja, je potrebno zadostiti še naslednjim pogojem:

 • samostojni podjetnik na dan 11.4.2020 opravlja dejavnost,
 • je polno zavarovan iz naslova dejavnosti (podlaga zavarovanja 005),
 • ni zavarovanše na kakšni drugi podlagi (npr. »popoldanski« s.p. in oseba, ki dela skrajšani delovni čas zaradi starševstva, nista upravičena do pomoči),
 • dejavnost je opravljal najmanj od 13.3.2020 do 11.4.2020 in
 • na dan 11.4.2020 ima poplačane vse davčne in druge obveznosti, ki jih pobira FURS (ta pogoj najlažje preverimo tako, da preverimo stanje eKartice na portalu eDavki).

Poleg vsebinskih pogojev je potrebno zadostiti tudi administrativnemu pogoju. Obvezna je predložitev dokumenta NF-COVID19 (Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti) preko portala eDavki), najpozneje do konca maja 2020.

1.2 Opredelitev prihodkov

Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju SIR) je podal strokovno razlago glede prihodkov v ZIUZEOP. S terminom »prihodki« so mišljeni čisti prihodki od prodaje (AOP 110 v podatkih iz izkaza poslovnega izida Ajpes). Iz strokovne razlage je mogoče sklepati, da se prejeti temeljni dohodek ne všteva v prihodkovni pogoj za prejem državne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Navedeno je v svoji publikaciji potrdil tudi FURS (Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa - vprašanje 50a.)

SIR je izdal tudi pojasnilo št. 1 k SRS 15. Pojasnilo daje navodila kako je potrebno računovodsko evidentirati prejem mesečnega temeljnega dohodka. Skladno s pojasnilom gre za poslovne prihodke iz naslova državne podpore (analitični konto 768 - Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (državna podpora zaradi COVID-19). Prihodki pa posledično pomenijo tudi povečanje davčne osnove za obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Torej od prejetega temeljnega dohodka bo samostojni podjetnik plačal dohodnino v skladu z določbami ZDoh-2.

1.3. Roki za vložitev izjave vs. roki za prejem temeljnega dohodka na TRR

Mesečni temeljni dohodek za mesec marec bo FURS izplačal najpozneje do 25. aprila 2020. Navedeno velja pod pogojem, da je samostojni podjetnik izjavo vložil do 18. aprila 2020.

V kolikor mu izjave za mesec marec ni uspelo vložiti do 18. aprila 2020, lahko to stori do 30. aprila 2020, skupaj z zahtevkom za izplačilo temeljnega dohodka za mesec april. V tem primeru bo FURS izplačal temeljni dohodek skupaj za mesec marec in april, najpozneje do 10. maja 2020.

Tisti samostojni podjetniki, ki imajo trenutno dovolj denarnih sredstev za »preživetje«, pa lahko oddajo vlogo za vse tri mesece skupaj, najpozneje do 31. maja 2020. V tem primeru bo FURS izplačal temeljni dohodek do 10. junija 2020.

2. Oprostitev obveznih socialnih prispevkov (38. člen ZIUZEOP)

Samostojni podjetnik je upravičen tudi do oprostitve plačila prispevkov za mesec:

 • marec (sorazmerno od 13.3. do 31.3.2020), ki zapadejo v plačilo 20.4.2020,
 • april, ki zapadejo v plačilo 20.5.2020 in
 • maj, ki zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Samostojni podjetnik, ki običajno plačuje minimalne prispevke, je tako oproščen plačila 237,53 EUR prispevkov za mesec marec ter 401,98 EUR za mesec april in maj.

Samostojnim podjetnikom ni potrebno poravnati niti prispevkov za obdobje od 1.3. do 12.3.2020. Plačilo lahko namreč odložijo do 31.3.2022 v skladu z 12. in 13. členom ZIUPPP. Za uveljavitev odloga plačila prispevkov ni potrebna predložitev vloge.

Preverjajo se enaki pogoji, kot pri upravičenosti do mesečnega temeljnega dohodka.

Za oprostitev plačila prispevkov se uporablja enaka vloga oz. izjava, kot za prejem mesečnega temeljnega dohodka. Za oprostitev prispevkov za mesec marec in april je potrebno vložiti izjavo do 30. aprila 2020, za oprostitev prispevkov za mesec maj pa 31. maja 2020.

3. Oprostitev plačila akontacije dohodnine

Samostojnim podjetnikom ni potrebno poravnati akontacij dohodnine z dospelostjo med 11. aprilom in 31. majem 2020. Rok za plačilo akontacij je 10 dni po dospelosti obroka. Navedeno pomeni, da ni potrebno poravnati akontacije dohodnine za mesec:

 • april, ki zapade v plačilo 10.5.2020 in
 • maj, ki zapade v plačilo 10.6.2020.

V kolikor epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020, ne bo potrebno niti plačilo akontacije dohodnine za mesec junij, ki zapade v plačilo 10.7.2020.

Za uveljavitev tega ukrepa ni posebnih pogojev in administrativnih obremenitev.

Oprostitev akontacij dohodnine pa ne pomeni oprostitev plačila dohodnine iz naslova opravljanja dejavnosti. Samostojni podjetniki (npr. spletni trgovci), ki bodo kljub epidemiji uspeli v letu 2020 realizirati dober poslovni rezultat, lahko v letu 2021 pričakujejo precejšno doplačilo dohodnine, tako zaradi dobrega poslovanja, kot tudi zaradi oprostitve plačila dveh obrokov akontacije dohodnine v mesecu maju in juniju 2020.

Viri:

 • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list RS, št. 49-766/2020 z dne 10.4.2020)
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, št. 36-679/2020 z dne 28.3.2020)
 • Publikacija FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa; zadnja sprememba dokumenta 17.4.2020 ob 13:50
 • Opredelitev prihodkov po ZIUZEOP-ju
 • Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj