Javni razpis za zbiranje predlogov v okviru Delovnega programa Skupnega podjetja Artemis v letu 2011

Javni razpis za zbiranje predlogov v okviru Delovnega programa Skupnega podjetja Artemis v letu 2011

04. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 30.9.2011, Stran: 2250

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanci­ranje slovenskega dela mednarodnih raz­iskovalnih in razvojnih projektov, ki se pri­javljajo na ta in z njim povezan in nadrejeni mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega pro­grama Artemis Joint Undertaking«, (v an­gleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking«), (v nadaljevanju: mednaro­dni razpis Artemis).

Namen obeh razpisov, mednarodnega razpisa Artemis in Javnega razpisa za zbiranje predlogov v okviru De­lovnega programa Skupnega podjetja Arte­mis v letu 2011 (v nadaljevanju: nacionalni javni razpis Artemis), je isti, to je podpora projektom, ki obravnavajo snovanje, razvoj in izvedbo povsodne (ubikvitarne), sodelu­joče (interoperabilne), cenovno učinkovite (angl. »cost-effective«), zmogljive, varne in zaščitene računalniške strojne in program­ske opreme.

Raziskovalni projekti Artemis so indu­strijsko gnani projekti na področju vgrajenih sistemov, usmerjenih v porajanje novih ali izboljšanih tehnologij in v njihovo uporabo v izdelkih, postopkih ali storitvah; z name­nom, da se okrepi tekmovalnost evropske industrije, izboljša zdržnost in pospešuje pojavljanje novih tržišč in uporab, ki odgo­varjajo družbenim potrebam.

Nacionalni javni razpis Artemis se na­vezuje na nadrejeni mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking« (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking« » – v nada­ljevanju: mednarodni razpis ARTEMIS), ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske Unije C064 SL oziroma EN dne 1. 3. 2011 ter na spletni strani Skupnega podjetja Artemis, ki je: www.artemis-ju.eu/call2011.

Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim udeležencem po tem razpisu, so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stro­ški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, stroški svetovanja in drugih sto­ritev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, ostali stroški delo­vanja, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški, nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Natančnejša določila o upraviče­nih stroških, vključno s časovnimi obdobji, so podana v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo pravne ose­be ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, kot so podjetja (velika, srednje velika in mala) in samostojni podjetniki ter gospodarska interesna združenja ali pa teh­nološki centri. Lahko se prijavijo tudi razi­skovalno-razvojne organizacije, pod pogo­jem, da je v projekt vključeno tudi slovensko podjetje. Raziskovalno-razvojne organizaci­je so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge visokošolske organizacije), zavodi, registrirani za opra­vljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, ali razvojne enote podjetij, registriranih za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavno­sti. Javne raziskovalne organizacije veljajo za raziskovalno-razvojne organizacije, če so registrirane za opravljanje javne raziskoval­no-razvojne dejavnosti.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje slovenskih udeležen­cev v projektih je za ta razpis na projek­tu 3211-11-0035 »Krepitev mednarodnega RR sodelovanja« zagotovljeno skupno do 750.000 EUR v obdobju treh let oziroma največ do 250.000 EUR letno,.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Rok za predložitev vlog je 19.10.2011, do 12.15 ure.

Dodatne informacije: Ministrstvo za visoko šolstvo, zna­nost in tehnologijo, Kontaktna oseba: mag. Raj­ko Sabo, Tel: (01) 478-4640, e-pošta: raj­ko.sabo@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne obja­ve javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani: www.mvzt.gov.si (Javne objave -> Javni razpisi).

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj