Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

07. 04. 2020

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Mestna občina Koper, 20. 3. 2020, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Destradijev trg 9, Koper, prostor v izmeri 30,63 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 286/2 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-269-1), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 276,69 € za mesec februar 2020.
  2. Gallusova ulica 6, Koper, prostor v izmeri 29,36 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 662 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-830-2), se oddaja za pisarniško, trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 252,64 € za mesec februar 2020.
  3. Verdijeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 26,17 m2 poslovne površine (pisarna levo), ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 94/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-131-2),  ter souporaba sanitarnih prostorov v izmeri 1,27 m2 (ID znak: del stavbe 2605-131-4) se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 251,20 € za mesec februar 2020.
  4. Verdijeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 13,65 m2 poslovne površine (pisarna desno), ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 94/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-131-3),  ter souporaba sanitarnih prostorov v izmeri 1,27 m2 (ID znak: del stavbe 2605-131-4) se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 134,15 € za mesec februar 2020.

Poslovna  prostora  navedena pod zap. št. 3. in 4. tega razpisa, se lahko najameta ločeno ali kot 1 poslovni prostor. V primeru najema posameznega poslovnega prostora/pisarne se najemnika zavežeta souporabljati sanitarne prostore ter ustrezno razdeliti porabo vode ter električne energije. V primeru, da najemnik želi kandidirati za najem obeh prostorov/pisarn, lahko obe razpisni dokumentaciji pošlje skupaj v eni kuverti, vendar ju izpolni kot bi kandidiral za vsak prostor posebej (na kuverti naj bo specificirano, da kandidira za oba prostora).

Prednost pri najemu bodo imeli kandidati za najem obeh prostorov, kot zaokroženo celoto.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 2020, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (Jana Živec). Ogled poslovnih prostorov bo možen od 30. 3. 2020 do 22. 4. 2020.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj