Sprememba Javnega razpisa - »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Sprememba Javnega razpisa - »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

31. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 27. 3. 2020, Stran: 879

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št. 64/16, št. objave Ob-3214/16 in dne 27. 12. 2019 v Uradnem listu RS, št. 80/19, št. objave Ob-3697/19, dne 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 9/20, št. objave Ob-1402/20 in dne 13. 3. 2020 v Uradnem listu RS, št. 21/20, št. objave Ob-1734/20, za katero je bila izdana s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/1 z dne 12. 3. 2020.

V točki 9. Postopek in način v okviru 2. faze javnega razpisa in način financiranja se tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinancirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za prispetje vlog na prvi rok tretje faze javnega razpisa je skladno s 26. točko javnega razpisa, 31. 3. 2020, na drugi rok tretje faze javnega razpisa pa 4. 5. 2020). Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.«

V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev se tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 3. 4. 2020 za prvi in 8. 5. 2020 za drugi rok.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj