Sprememba javnega razpisa - Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

Sprememba javnega razpisa - Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

17. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 13. 3. 2020, Stran: 765

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št. 64/16, št. objave Ob-3214/16 in dne 27. 12. 2019 v Uradnem listu RS, št. 80/19, št. objave Ob-3697/19 in dne 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 9/20, št. objave Ob-1402/20, za katero je bila izdana s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/1 z dne 12. 3. 2020.

V uvodu javnega razpisa se med pravne podlage doda besedilo:

»in Spremembe odločitve o podpori št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za izbor operacij Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 1-2/1/MGRT/1, z dne 12. 3. 2020«.

V točki 4.2 Pogoji za kandidiranje za potencialne upravičence, se v naslovu izbriše besedilo »za vse tri faze javnega razpisa« in se za naslovom v novi vrstici doda podnaslov:

»Pogoji za kandidiranje za prvo in drugo fazo:«.

Za prvim odstavkom točke 4.2 Pogoji za kandidiranje za potencialne upravičence se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Pogoji za kandidiranje za tretjo fazo:

 • ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 54/18 - odl. US in 69/19 - odl. US),
 • ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
 • upravičenec ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, postopku izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,
 • nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
 • med upravičencem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti so hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga,
 • za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja),
 • glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo),
 • upravičenec ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
 • do pomoči na podlagi tega razpisa niso upravičene pravne osebe, ki opravljajo sledeče dejavnosti:
 • ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL. L. št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
 • primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov;
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
 • kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
 • kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
 • sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, z dne 21. 12. 2010, str. 24).
 • «.

Prejšnji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek točke 4.2 javnega razpisa postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

V točki 9. Postopek in način v okviru 2. faze javnega razpisa in način financiranja se tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinancirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za prispetje vlog na prvi rok tretje faze javnega razpisa je skladno s 26. točko javnega razpisa, 16. 3. 2020, na drugi rok tretje faze javnega razpisa pa 4. 5. 2020). Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.«

V točki 10. Postopek in način izbora v okviru 3. faze javnega razpisa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Roki za predložitev vlog so določeni v 9. točki razpisne dokumentacije. V primeru, da se SRIP prijavi na drugi rok tretje faze javnega razpisa, njegovi stroški od 16. 3. 2020 do oddaje vloge na tretjo fazo razpisa niso upravičeni do sofinanciranja.«

Prejšnji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek točke 10 javnega razpisa postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

Prejšnji šesti odstavek, ki je s to spremembo postal sedmi odstavek 10. točke se spremeni, tako da glasi:

»Preostala razpoložljiva sredstva se bodo razdelila glede na skupno dosežene točke v okviru vrednotenja iz 2. faze javnega razpisa, vendar največ do maksimalne višine sofinanciranja, določene v 6. točki javnega razpisa.«

V točki 12. Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči se v drugem odstavku za besedico »so« doda besedilo: »v prvi in drugi fazi javnega razpisa«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Glede na shemo državnih pomoči RRI so v tretji fazi javnega razpisa upravičeni naslednji stroški:

Upravičeni stroški

Stroški osebja in upravni stroški (vključno s posrednimi stroški, ki se uveljavljajo po pavšalni stopnji

15 % upravičenih neposrednih stroškov (1) osebja v posameznem obdobju poročanja), ki so povezani

z naslednjimi dejavnostmi:

 • spodbujanje grozdov, da olajšajo sodelovanje, izmenjavo informacij ter zagotavljanje ali usmerjanje
 • specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za podjetja;
 • trženje grozda, da se razširi sodelovanje novih podjetij ali organizacij ter poveča prepoznavnost
 • grozda;
 • upravljanje zmogljivosti grozda;
 • organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc v podporo izmenjavi znanja, mreženju in mednarodnemu sodelovanju.

Stroški nakupa novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, če so le-ta neposredno

povezana z izgradnjo zmogljivosti inovacijskega grozda in zagotavljanjem storitev za člane ter se bodo

v celoti in skozi celotno življenjsko dobo uporabljala le za namen operacije.

Intenzivnost pomoči

do 50 % skupnih upravičenih stroškov oziroma pri stroških naložb v opredmetena in neopredmetena

osnovna sredstva največ do višine 250.000,00 EUR«.

(1) Dovoljen nabor stroškov, ki se lahko uveljavlja po pavšalni stopnji, je naveden v Navodilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, gre pa primeroma za stroške električne energije, stroške uporabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške odvoza smeti, stroške telefona, faksa in elektronske pošte itn.

Prejšnji tretji in četrti odstavek točke 12. javnega razpisa postaneta četrti in peti odstavek.

V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev, se tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 20. 3. 2020 za prvi in 8. 5. 2020 za drugi rok.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj