Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020

10. 03. 2020

Objavljeno: Mestna občina Kranj, marec 2020, www.kranj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju za leto 2020, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU - L352/1).

Dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju za leto

2020 je namenjena samo poslovnim prostorom:

  • ki se nahajajo v ožjem območju starega Kranja: območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prehod, Reginčeva, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha;
  • in so hkrati prazni na dan objave javnega razpisa, kar pomeni, da bodoči najemniki poslovnih prostorov pričnejo opravljati dejavnost tako, da odprejo poslovni prostor za uporabnike od prvega naslednjega dne po objavi javnega razpisa dalje.

Grafični del območja je priloga razpisne dokumentacije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov so:

  • samostojni podjetniki posamezniki in
  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter
  • zavodi,

ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju

starega Kranja pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Predvidena višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju za leto 2020 znaša 15.300 EUR iz proračuna MOK za leto 2020 in 3.000 EUR iz proračuna MOK za leto 2021, slednje za izplačila za december 2020.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 15. 4. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan pri Tanji Varl, Tel: (04) 23 73 134, e-naslov: tina.varl@kranj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si (javni razpisi, naročila/aktualno) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina Kranj - sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj