Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 29.1.2010, Stran: 187

Predmet razpisa: Predmet prodaje je 11 komunalno opremljenih zemljišča (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov. Parcele, ki so označene s črko A in B, je možno združiti.

Prodajajo se naslednje gradbene parcele:

– P2 – A, v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16, v izmeri 11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri 2.371 m2 in parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2, vse k.o. Prihova,

– P2 – B, v skupni izmeri 2.808 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v izmeri 1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri 1.388 m2 in parc. št. 47/87 v izmeri 372 m2, vse k.o. Prihova,

– P3 – A, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri 1.635 m2, obe k.o. Prihova.

– P3 – B, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/89, v izmeri 2.253 m2 in parc. št. 1200/65, v izmeri 97 m2. obe k.o. Prihova.

– P4 – B, v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2, parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, v izmeri 203 m2 in parc. št. 47/11, v izmeri 443 m2, vse k.o. Prihova.

– P5 – A, v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri 882 m2, parc. št. 46/5 v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova,

– P5 – B, v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4 v izmeri 506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2, parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o. Prihova,

– P6, v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri 1.006 m2, 47/122, v izmeri 2.663 m2, obe k.o. Prihova,

– P7 – A, v skupni izmeri 1.905 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105, v izmeri 800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri 1.105 m2, obe k.o. Prihova,

– P7 – B, v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri 825 m2, obe k.o. Prihova.

Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova, v tako imenovani Prihovski gmajni, ki leži ob regionalni cesti Radmirje–Mozirje. Zemljišča so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti.

So komunalno urejena. Dokončana je gradnja I. faza komunalne ureditve kar pomeni, da je zgrajeno cestno omrežje (v makadamski izvedbi), vodovodno omrežje, toplovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje (meteorna kanalizacija z razbremenilnimi bazeni, fekalna kanalizacija), elektro in TK omrežje. Asfaltiranje cestnih površin bo izvedeno v letu 2010.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.

Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

Izklicna cena: za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša:

– P2 – A izklicna cena je 156.455,00 €,

– P2 – B izklicna cena je 182.520,00 €,

– P3 – A izklicna cena je 152.750,00 €,

– P3 – B izklicna vena je 152.750,00 €,

– P4 – B izklicna cena je 176.475,00 €,

– P5 – A izklicna cena je 155.675,00 €,

– P5 – B izklicna cena je 137.995 €,

– P6 izklicna cena je 238.485 €,

– P7 – A izklicna cena je 123.825,00 €,

– P7 – B izklicna cena je 119.145,00 €.

V ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.

Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na ime kupca nosi kupec.

Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe.

Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.

Razpisnik: Občina Nazarje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 19.2.2010, do 9. ure.

Dodatne informacije: Občina Nazarje, Kontaktna oseba: Jožefa Ribežl, Tel: (03) 839-16-00. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si, www.ioc-prihova.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Nazarje.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010007.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj