Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

10. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 608

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Več

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:

  • stroški osebja,
  • stroški potovanj,
  • stroški materiala,
  • stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti,
  • režijski stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji)).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev:

  • za leto 2020 je predvidenih 503.582,75 EUR,
  • za leto 2021 je predvidenih 1.018.972,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 3. september 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA o izbiri.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj