Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

10. 03. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 6. 3. 2020, Stran: 708

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.

Cilji razpisa: Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021.

Podporni cilji javnega razpisa so:

 • krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, slovenskih turističnih podjetij,
 • povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov (1) in prednostne trge,

(1) Definicija HVT turista: Zahtevnejši gost oziroma t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni plačati ustrezno višjo ceno.

 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
 • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Namen razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 431.294,55 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 2. 4. 2020, do 24. ure in 4. 6. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR podjetja«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 30. 3. 2020 do 12. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 1. 6. 2020 do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 3. 2020 do 24. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 6. 2020 do 24. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj