Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

28. 02. 2020

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 20. 2. 2020, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva.

Učne delavnice po tem javnem povabilu pomenijo vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo, v delovni proces delodajalca, v okviru katerega se vključena oseba (v nadaljevanju: udeleženec):

  1. pod strokovnim vodstvom internega mentorja praktično usposablja z namenom, da pridobi znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva, ter
  2. s pomočjo zunanjega mentorja, skozi poglobljeno individualno strokovno pomoč, blaži in rešuje specifične težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih ter drugih socialnih ovir, vse s ciljem, da bi ob koncu Učne delavnice samostojno opravljal naloge, določene v izbranem programu Učne delavnice.

Vključitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v okviru Učnih delavnic bo pripomoglo k njihovi delovni in socialni integraciji ter jim povečalo splošne in delovno specifične kompetence, s tem pa tudi zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

Delodajalec udeležencem določi internega mentorja, ki pripravlja udeleženca na poklic oziroma krepi njegove delovne kompetence. Interni mentor mora biti pri delodajalcu zaposlen in je strokovnjak na delovnem področju, na katerem poteka praktično usposabljanje. Nadomestni mentor internega mentorja je lahko zaposlen pri delodajalcu ali ima z njim sklenjeno pogodbo civilnega prava za opravljanje mentorstva. Interni mentor v zaposlitvenem centru je lahko le oseba, ki jo zaposlitveni center na novo zaposli za izvajanje Učnih delavnic v skladu s Pravilnikom o zaposlitvenih centrih (Ur. l. RS št. 8/18).

Delodajalec udeležencem priskrbi tudi zunanjega mentorja za podporo pri prilagajanju in pri integraciji vseživljenjskih kompetenc v delovni proces. Zunanji mentor je npr. trener dela, delovni terapevt, strokovnjak za zaposlitveno rehabilitacijo, kadrovski delavec, psiholog, zdravnik, psihoterapevt, ipd. K predlaganemu zunanjemu mentorju mora Zavod predhodno podati soglasje.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen Učnih delavnic:

  1. za praktično usposabljanje udeležencev mora interni mentor opraviti mesečno najmanj 60 ur mentorstva;
  2. za reševanje specifičnih težav, s katerimi se soočajo brezposelni iz ciljne skupine, mora zunanji mentor opraviti najmanj 12 ur poglobljene individualne strokovne pomoči v celotnem obdobju Učne delavnice, pri čemer je obvezen pričetek izvedbe zunanjega mentoriranja za vsakega posameznega udeleženca najkasneje v drugem mesecu izvedbe Učne delavnice.

Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca ne sme vplivati na predpisano minimalno število opravljenih internih in zunanjih mentorskih ur.

Tako interni, kot zunanji mentor sodelujeta s strokovnimi delavci Zavoda. Sestajajo se na spremljevalnih sestankih, ki se organizirajo po potrebi, njihov namen pa je spremljanje napredka udeležencev pri delovni in socialni integraciji.

Navedena celostna obravnava brezposelnih oseb je ključna dodana vrednost programa, ki pripomore k temu, da se udeleženci po Učnih delavnicah lažje vključijo na trg dela oziroma se zaposlijo.

Učne delavnice trajajo 6 mesecev in se lahko skrajšajo le v primeru zaposlitve udeležencev, vendar ne pred iztekom prvih treh mesecev praktičnega usposabljanja.

Od vključno drugega meseca dalje delodajalec udeležencu, po predhodni napovedi udeleženca in datumski odobritvi s strani delodajalca, omogoči 10 dni odsotnosti brez navedbe razloga za odsotnost.

Delodajalec mora v času izvajanja Učnih delavnic udeležence zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

V okviru ene ponudbe za izvedbo projekta lahko delodajalec predlaga izvedbo enega ali več programov Učnih delavnic.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je nosilec projekta z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta, katere vzorec je v dokumentaciji povabila. Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta delodajalec napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled. Z usposabljanjem lahko prične delodajalec šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila zdravniški pregled in po tem, ko je tudi oseba z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Za izvajanje programa Učne delavnice, je za leti 2020 in 2021 namenjenih okvirno 3.536.120,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Skrajni rok za oddajo ponudb na javno povabilo je 30. 12. 2020, do vključno 12. ure.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si;
  • pri skrbnici programa Sabini Špehar Pajk na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: sabina.spehar@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja;
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na centralni službi Zavoda.

Rezultati javnega povabila so informacije javnega značaja in bodo praviloma tedensko (posodobljeni) objavljeni na spletni strani Zavoda.

Delodajalci, katerih ponudba bo sprejeta na tem javnem povabilu, morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in komuniciranja skladno z navodili organa upravljanja, objavljenimi na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Dokumentacija javnega povabila: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/ Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj