Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Velenje

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Velenje

23. 08. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 19.8.2011, Stran: 2022

Predmet razpisa: Predmet najema je poslovni prostor za mirno dejavnost v objek­tu Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, Vele­nje, v izmeri70,40 m2. Poslovnemu prostoru pripada tudi parkirno mesto za en osebni avtomobil.

Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 12,50 EUR / m2/meseč­no (brez DDV, ki bremeni najemnika), kar za predmet najema znaša 880,00 EUR me­sečne najemnine.

Poslovni prostor se oddaja za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva dejavnost je mirna dejavnost: pisarne, raz­stavni salon, trgovina (brez prehrambenih izdelkov) in podobno.

Pogoji za sodelovanje: V postopku javnega zbiranja lah­ko sodelujejo fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki) ali pravne ose­be ter društva, pod pogojem, da so drža­vljani Republike Slovenije ali druge drža­ve članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Za dokazilo o državljanstvu fizične osebe (sa­mostojnega podjetnika posameznika) šteje potrdilo o državljanstvu ali kopija osebnega dokumenta. Sedež pravne osebe ali dru­štva se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec.

Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gospodar­ske dejavnosti oziroma dejavnosti društva, pri čemer se najemnik z najemno pogodbo zaveže, da bo v najetem prostoru opravljal izključno mirno poslovno dejavnost, brez go­stinske in prehrambne dejavnosti.

Razpisnik: Rdeča dvorana ŠRZ

Rok: Rok za oddajo ponudb je 29. 8. 2011, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogle­dom predmeta najema v času objave javne­ga zbiranja ponudb ponudniki dobijo v Rdeči dvorani Velenje pri direktorju Marjanu Klep­cu, med 22. in 25. 8. 2011, med 8. in 10. uro, Tel: (03) 898-74-00, E-mail: marjan.kle­pec@srz-rdeca-dvorana.si.

Razpisna dokumentacija Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod: www.srz-rdeca-dvorana.si, v pisni obliki pa v tajništvu Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod, Šaleška cesta 3, Velenje.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj