Sprememba drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF 2

Sprememba drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF 2

25. 02. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 21. 2. 2020, Stran: 525

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019:

I. Spremeni se besedilo 1.1 podpoglavja »Višina in vir sredstev« poglavja 1 javnega razpisa »Uvodna določila«, tako, da se skupni razpisani znesek spremeni na 1.700.000,00 EUR. Prav tako se na enak znesek spremeni znesek v tabeli.

II. Spremeni se besedilo 2.1 podpoglavja »Splošni pogoji« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, tako, da se za 22. točko doda besedilo, ki se glasi:

»23. Dolžniki Sklada in vlagatelji, pri katerih je Sklad zaradi nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, niso upravičeni do spodbude. Nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in kršitve pogodbenih obveznosti, ki so razlog za odstop od pogodbe, so podrobneje opredeljene v osnutku pogodbe, ki je del javnega razpisa, kot npr. nenamenska poraba ali odtujitev javnih sredstev, posredovanje neresničnih podatkov za dodelitev sredstev ali pripravo pogodbe, neplačevanje obveznosti kljub izvedenemu postopku opominjanja in podobno.

24. Ob dodelitvi spodbude mora vlagatelj izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja in za to mora predložiti dokazila in pojasnila za zaprtje finančne konstrukcije.«

III. Spremeni se besedilo 5. točke podpoglavja 2.3 »Pogoji zavarovanja« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Pri presoji ustreznosti predloga zavarovanja za vlagatelje, ki so pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, Sklad izhaja iz bonitetne ocene iz sistema Ebonitete.si.«

VI. Spremeni se besedilo pod tabelo v šesti alineji 6. točke podpoglavja 2.3 »Pogoji zavarovanja« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Kreditna sposobnost (K) je razmerje med 1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega dohodka (pri čemer se upošteva neto 1, tj. bruto znesek, zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo z 12 (D), in letnih obveznosti (O) iz naslova posojil (Opos) in leasingov (Olng), pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva tudi obveznost iz naslova limita (Olim) in poroštev (Opor). K=D/O, pri čemer je K > 1,00; D=1/3 ((D1+D2+D3)/3 x 12) in O=Opos+Olng (+Olim+Opor)«.

V. Spremeni se besedilo 4. točke podpoglavja 4.2 »Obravnava vloge« poglavja 4 javnega razpisa »Obravnava vloge«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.«

VI. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj