Sprememba Javnega poziva 78FS-PO19 - Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Sprememba Javnega poziva 78FS-PO19 - Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

25. 02. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 21. 2. 2020, Stran: 574

Javni poziv 78FS-PO19 - Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni tako, kot sledi:

Tretji in četrti odstavek 1. točke (predmet in namen javnega poziva) besedila javnega poziva se spremenita tako, da se sedaj glasita:

»Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

 • A - mobilnostni načrti
 • B - parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
 • C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
 • D - polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
 • E - polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
 • F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času,
 • G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.«

Prvi odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.«

Za prvim odstavkom 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se doda odstavek, ki se glasi:

»Do spodbude niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.«

Tretji odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Spodbuda pri ukrepih B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.«

Prvi odstavek 6.b točke (odplačilna doba) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe in je določena v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. Odvisna je od posameznega ukrepa in v nobenem primeru ne more presegati 15 let. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.«

K točki 7 (dodatne zahteve in pogoji) besedila javnega poziva se doda odstavek, ki se glasi:

»g) lastništvo sofinancirane naložbe

Predmet sofinanciranja pri ukrepih od B do G mora biti v lasti upravičene osebe, kar mora biti razvidno iz poslovnih knjig.«

V točki 8 (Pogoji za črpanje kredita) se pod a) (Sklenitev kreditne pogodbe) za prvim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:

»Kreditna pogodba se ne sklene:

 • če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
 • če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
 • če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj