Kaj je davčna izvršba

Kaj je davčna izvršba

05. 07. 2011

Objavljeno: Finance, 7.6.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

Kaj izterjuje davčna uprava, kako to naredi in kaj vse lahko vzame dolžniku za poplačilo dolga.

Davčni organ izterjuje davke oziroma prispevke, ki so prihodek državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, ter prispevke, ki so prihodek zavoda za zdravstveno zavarovanje in zavoda za pokojninsko zavarovanje. Prav tako izterjuje neplačane nedavčne obveznosti na podlagi tujih zahtevkov (neplačane globe ministrstva za notranje zadeve, mestnega redarstva, neplačane sodne takse, inšpekcijske odločbe ...) in tudi EU.

Kako poteka postopek

Izvršba se začne z izdajo sklepa o davčni izvršbi. Dolžnik se lahko v osmih dneh od vročitve sklepa pritoži, vendar pritožba ne zadrži izvršbe. Včasih davčni organ zadrži izvršbo, če presodi, da je pritožbi mogoče ugoditi. Vse stroške izvršbe plača dolžnik.

Davčna izvršba lahko poseže v vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjsko pravico, če ni izvzeta z zakonom. Možnih je več poti:

  • Če ima dolžnik redne prejemke (plača, pokojnina, nadomestila plače in druge prejemke iz delovnega razmerja), pošlje davčni organ njegovemu izplačevalcu prejemkov sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke. Delodajalec zarubi denarna sredstva in jih vplača na ustrezen račun davčnega organa.
  • Če dolžnik prejema denarna sredstva na bančne račune, pošlje davčni organ sklep izvajalcem plačilnega prometa.
  • Če dolžnik nima zaposlitve in ne prejema sredstev na račune pri bankah, lahko davčni organ izda sklep na premičnine, kar pomeni, da bo zarubil, ocenil in prodal premičnine. Zarubi in proda lahko tudi vrednostne papirje.
  • Če ni mogoče izterjati dolga po nobeni omenjeni poti, je možna vknjižba zastavne pravice na nepremičnini (hipoteka) in celo zahteva za prodajo nepremičnine. Postopek izvajajo sodišča.

Rubež

Davčni organ vroči sklep o izvršbi na premičnine dolžniku na kraju samem pred začetkom rubeža in od njega zahteva, da plača znesek, naveden v sklepu o davčni izvršbi. Če dolžnik dolga ne poravna, se začne rubež. Ta se lahko opravi tudi, če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi na kraju samem, ker bi bil ogrožen namen davčne izvršbe. V takem primeru se sklep o izvršbi vroči dolžniku po opravljenem rubežu. Najpogosteje rubijo motorna vozila, plovila, osnovna sredstva, zalogo, trgovsko blago, vrednostne papirje in gotovino.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj