Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

14. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 10.6.2011, Stran: 1401

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim podjetnikom posameznikom v skupni višini 901.093 EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:

Občina

Razpisana sredstva (v EUR)

Brežice

52.551

Krško

591.816

Kostanjevica na Krki

62.355

Sevnica

194.371

Skupaj

901.093

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.

Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni investicijski krediti in garancije (upravičeni stroški):

Materialne investicije:

  • nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme,
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov.

Nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:

  • nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja,
  • nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje dejavnosti podjetja, (višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko javijo:

  • MSP (gospodarske družbe), ki ustrezajo merilom za mikro, male in srednje velike družbe in
  • fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki), ki so člani GSP (podpisana vloga za včlanitev ter plačana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, v kateri ima poslovno enoto.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje – Garancijska shema Posavje

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do objave spremembe razpisa oziroma do datuma zaprtja razpisa, in sicer do 1.3.2012.

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, Tel: (07) 488-10-48, (07) 488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje: http://www.rra-posavje.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško in na spletni strani: http://www.rra-posavje.si/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj