Javni razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom

Javni razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom

07. 01. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 27. 12. 2019, Stran: 2705

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je, na podlagi Programa porabe sredstev podnebnega sklada za leto 2019 in Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega(ih) demonstracijskega(ih) objekta(ov) z javnimi najemnimi stanovanji ter spremljanje učinkov v fazi uporabe in upravljanja objekta(ov).

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je projektiranje in gradnja demonstracijskega(ih) večstanovanjskega(ih) objekta(ov), ki bo(do) pretežno zgrajeni iz lesenih tvoriv in v skladu z načeli trajnostne gradnje, ob hkratnem zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj v javni lasti (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski objekt). Preko izvedbe demonstracijskega objekta bo preverjana ustreznost opredeljevanja parametrov trajnostne in lesene gradnje, kadar gradnjo večstanovanjskega objekta izvajajo javni subjekti stanovanjske gradnje (stanovanjski skladi).

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje trajnostne gradnje večstanovanjskih objektov z lesom, ki bodo namenjeni zagotavljanju dostopnih javnih najemnih stanovanj. Vlagatelj mora predvideti, da višina najemnine najmanj pet let po prvi oddaji stanovanj v najem ne sme presegati 6,00 €/m2.

Demonstracijski objekt je nova naložba, ki jo bo javni subjekt stanovanjske gradnje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je investitor in financira projekt, projektiral v fazi »projekta za izvedbo« in izvajal po oddaji vloge za pridobitev sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem razpisu.

Pravica do sofinanciranja se dodeli za gradnjo novega objekta, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Rok za zaključek projekta je 40 mesecev od sklenitve pogodbe. Faza projektiranja se mora izvesti najkasneje v 12 mesecih od sklenitve pogodbe.

Demonstracijski projekt, za katerega bo dodeljeno sofinanciranje, mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje gradbenih proizvodov in proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do sofinanciranja le za en demonstracijski projekt, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih projektov.

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti (razen za namene oddaje javnih najemniških stanovanj) najmanj 5 let po izplačilu sofinanciranja.

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za načrtovanje in izvedbo demonstracijskega projekta, ki so nastali in zapadejo v plačilo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, v času njene veljavnosti.

Do dodelitve sofinanciranja po tem javnem razpisu je vlagatelj upravičen za projekt, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa in za katerega so bili računi izvajalcev za izvedbo projekta izdani po oddaji vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški demonstracijskega projekta, za katere je vlagatelj že prejel finančno spodbudo iz javnih sredstev, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu (prepoved dvojnega financiranja).

Upravičeni stroški za prejem sredstev sofinanciranja so stroški povezani z:

  • gradnjo demonstracijskega objekta, ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe;
  • vgradnjo opreme in naprav za spremljanje učinkov izvedenih ukrepov trajnostne gradnje z lesom v stavbi;
  • zagotavljanjem obnovljivih virov energije v, na, ob ali bližini objekta, za delovanje sistemov v stavbi;
  • izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti (npr.: kolesarnice, opremljenost parkirnih mest za vozila, postajališča koles za izposojo …);
  • pripravo projektne dokumentacije, revizij, študij, analiz, poročil, meritev in drugih metod spremljanja vzdrževanja objekta, stroškov obratovanja objekta in spremljanje učinkov demonstracijskega projekta.

Stroški, ki niso upravičeni za sofinanciranje, so stroški vlagatelja, povezani z delom zaposlenih, potni stroški, stroški najema svetovanj in zunanjih strokovnih sodelavcev, administrativni in režijski stroški.

Kot dokazila za upravičenost stroškov štejejo dokazila o nastalih stroških in dokazila o plačanih situacijah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega demonstracijskega objekta z javnimi najemnimi stanovanji po tem razpisu znaša 10.000.000,00 EUR.

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 je predvidenih 5.000.000,00 EUR. Ostala sredstva se bodo načrtovala v programih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za prihodna leta.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 13. 1. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Celotno besedilo javnega razpisa in dokumentacija za prijavo je na voljo na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.

Ministrstvo bo vse spremembe javnega razpisa (vključno z informacijami iz objave javnega razpisa) ter druge ključne informacije v zvezi z javnim razpisom objavilo na svoji spletni strani ob objavi javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj