Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTRAS, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTRAS, v okviru iniciative EUREKA

05. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 22.1.2010, Stran: 85

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa.

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner).

– Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

– niso bila 31. decembra v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 31/07, 33/0 – ZSReg-B),

– od leta 2000 niso pridobila ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

– niso za iste stroške pridobila ali niso v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države,

– gospodarske družbe, ki se prijavijo na razpis, morajo biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07, 10/08).

V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrne.

Upravičenci:

Predloge raziskovalnih projektov Eurostars, katerih projekt je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars lahko prijavijo slovenski prijavitelji (velika, mala in srednje velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic konzorcija EUROSTARS (seznam najdete na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so upravičene organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars objavljenim na www.eurostars-eureka.eu in tega javnega razpisa.

Konzorcij:

Nacionalni partnerji iz različnih držav članic konzorcija EUROSTARS v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta mora sodelovati najmanj eno malo ali srednje veliko podjetje, ki izvaja raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP, ki izvaja RR) in prihaja iz države članice konzorcija EUROSTARS. To MSP, ki izvaja RR, mora biti tudi koordinator projekta.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunski postavki 5687, v letu 2010 predvidenih 500.000,00 EUR, v letu 2011 pa 500.000,00 EUR.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 50.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu.

Obdobje za porabo sredstev so leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.

Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj navedel vlogi kot datum začetka projekta.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog, to je do 24. septembra 2009, do 24. ure, v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje, in sicer v elektronski obliki na Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu.

Roka za oddajo vlog na mednarodni del razpisa v letu 2010 sta 25. februar 2010 in 30. september 2010.

Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali samo partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije poslati v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s strani Sekretariata Eureka.

Dodatne informacije: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, E-mail: petra.zagar@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani: www.mvzt.gov.si Javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010004.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj