Vpis pravne osebe v davčni register

Vpis pravne osebe v davčni register

10. 12. 2019

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 21. 11. 2019, www.findinfo.si

Vpis pravne osebe v davčni register se torej izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti.

Pravne osebe se v davčni register vpišejo:

 • po uradni dolžnosti (na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije),
 • na podlagi prijave za vpis v davčni register, ki jo finančnemu uradu predloži pravna oseba (obrazec DR-04) - Prijava za vpis pravne osebe v davčni register.

Vpis pravne osebe v davčni register se torej izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti.

Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register oziroma evidenco, se vpišejo v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz sodnega registra, Poslovnega registra Slovenije ali drugega registra oziroma evidence.

Ne glede na to pa morajo pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register oziroma evidenco, v osmih dneh po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oziroma evidenco sporočiti finančnemu uradu podatke o:

 • številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
 • poslovnih enotah v tujini,
 • kapitalskih naložbah doma in v tujini,
 • številkah plačilnih računov v tujini,
 • povezanih osebah,
 • osebah, ki vodijo poslovne knjige,
 • ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih.

Te podatke se lahko odda tudi hkrati s prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije že ob samem postopku registracije preko portala e-Vem ali na točki VEM.

Vpis tuje pravne osebe v davčni register (pridobitev davčne številke za tujo pravno osebo)

Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji, predloži finančnemu uradu prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-04) pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije.

Sporočanje sprememb v davčni register

Oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, mora v osmih dneh po nastanku spremembe, sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti. Spremembe in dopolnitve podatkov sporoči na obrazec DR-04.

Prijava oziroma sprememba podatkov o tujem računu (odprtem izven Republike Slovenije) je pravnim osebam poleg papirne oblike (na obrazcu DR-04) omogočena tudi preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (obrazec DR-Račun).

Potrdilo o dodeljeni davčni številki

Finančni urad izda subjektu vpisa v davčni register v osmih dneh po vpisu v davčni register potrdilo o vpisu v davčni register ter mu dodeli davčno številko, ki se navede na potrdilu.

Potrdilo o dodeljeni davčni številki je oproščeno plačila upravne takse.

Pravni osebi, ki se v Poslovni register Slovenije vpiše preko portala e-Vem ali na točki VEM, se hkrati z vpisom v Poslovni register dodeli tudi davčna številka, ki jo subjekt vpisa prejme skupaj s Sklepom o registraciji podjetja.

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register - obrazec DR-04

Prijava za vpis (spremembo ali dopolnitev podatkov) pravne osebe v davčni register se izpolni na predpisanem obrazcu (obrazec DR-04) ali na drugem dokumentu, na katerem so izpisani vsi podatki, vsebovani v predpisanem obrazcu. Prijavi se predložijo na vpogled ali priložijo listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo, spreminjajo ali dopolnjujejo.

Izbris iz davčnega registra

Finančni urad izbriše subjekt vpisa iz davčnega registra, ko oseba umre oziroma preneha obstajati, če je prenehala njena davčna obveznost.

Kazenske določbe

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov, če ne predloži ali ne predloži v roku, določenim z Zakonom o finančni upravi (ZFU):

 • prijave za vpis v davčni register (drugi odstavek 53. člena),
 • podatkov, potrebnih za vpis v davčni register (tretji odstavek 53. člena),
 • podatkov oziroma sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 55. člena).

Vir: FURS

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj