Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2011

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2011

24. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 20.5.2011, Stran: 1179

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Banke Koper d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2011 sofinancirala obrestno mero.

Namen, za katerega se krediti dodeljujejo:

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

a. investicije v:

  • nakup zemljišča,
  • nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • nakup opreme – osnovnih sredstev,

b. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do dodelitve kreditov so:

  • mikro podjetja,
  • mala podjetja in
  • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 590.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, to je 30.11.2011, do 12. ure.

Dodatne informacije:

  • Občina Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30 vsak delovni dan med 8. in14. uro, ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si,
  • Banka Koper d.d., PE Nova Gorica, Agencija Tolmin, Mestni trg 8, Tolmin, Kontaktna oseba: Katja Štrukelj Valentinčič, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan med8.30 in16.30.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin: http://www.tolmin.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011037.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj