Podjetnikov opomnik

Podjetnikov opomnik

22. 01. 2010

Objavljeno: Podjetnik, Januar 2010, www.podjetnik.si

JANUARSKI OPOMNIK

V mesecu januarju morajo podjetniki in fizične osebe poleg rednih obveznosti poročanja in obveščanja ustanov posvetiti pozornost še naslednjim poročilom:

 • do 31. 1. 2010 morajo izplačevalci dohodkov predložiti davčnemu organu podatke za odmero dohodnine,
 • do 31. 1. 2010 morajo vsi upravičenci, fizične osebe, do uveljavljanja pravice do pavšalnega nadomestila oddati obračun pavšalnega nadomestila DDV,
 • do 31. 1. 2010 morajo fizične osebe oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (podjetniki so to napoved oddali do 31. 12. 2009),
 • do 31. 1. 2010 morajo fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

DAVČNI NASVETI IN POJASNILA

V nadaljevanju vas opozarjamo na dve pojasnili DURS-a:

1. Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane: Zavezanca zanima, ali lahko sina, ki je star 27 let, uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine, in izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo: Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Po določbi tretjega in petega odstavka 114. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, šteje otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen. Olajšava se prizna ne glede na otrokovo starost. Za uveljavljanje olajšave se uporablja odločba centra za socialno delo (osmi odstavek 114. člena ZDoh-2).

2. Nov sistem vračil DDV za davčne zavezance:  Države članice EU morajo na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem listu EU L 44 (dne 20. februar 2008), str. 23–28. Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete direktive se uporablja za zahtevke za vračilo DDV, predložene po 31. decembru 2009. Ministrstvo za finance RS je vsebino direktive vključilo v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/09.

FINANČNO-RAČUNOVODSKI NASVETI

Predlagamo, da si iz nabora finančnih nasvetov preberete naslednje:

1. Zaloga nedokončane proizvodnje in storitev:

Nedokončana proizvodnja v širšem pomenu obsega:

 • nedokončano proizvodnjo na proizvajalnih mestih,
 • lastne polproizvode in dele, namenjene za dokončevanje proizvodov,
 • odpadke, namenjene uporabi v proizvodnji,
 • izjemoma tudi opravljene storitve, ki so do konca obračunskega obdobja dokončane, naročnik pa jih še ni prevzel (potrdil).

Količinska enota nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po:

 • proizvajalnih stroških v širšem pomenu – to so proizvajalni stroški, ki nastajajo do dokončanja procesa proizvajanja in obsegajo tudi posredne stroške nakupovanja,
 • proizvajalnih stroških v ožjem pomenu – to so stroški, ki nastajajo v procesu proizvajanja,
 • zoženi lastni ceni (v utemeljenih okoliščinah) kot eno skrajnostjo – ta zožena lastna cena obsega proizvajalne stroške v ožjem pomenu, posredne stroške nakupovanja, posredne stroške prodajanja in posredne stroške splošnih služb, ne pa tudi neposrednih stroškov prodajanja in stroškov financiranja; če obsega tudi stroške financiranja, govorimo o polni lastni ceni,
 • spremenljivih proizvajalnih stroških v ožjem pomenu kot drugo skrajnostjo – ti stroški so poleg neposrednih proizvajalnih stroškov še spremenljivi del posrednih proizvajalnih stroškov.

2.  Diskontiranje prihodnjih denarnih tokov: Tehnika diskontiranja prihodnjih denarnih tokov se najpogosteje uporablja na področju računovodstva finančnih instrumentov in pri vrednotenju določenih gospodarskih kategorij, kot so opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, poslovne združitve, naložbene nepremičnine, rezervacije, finančne naložbe ipd. O diskontiranih finančnih instrumentih govorimo, ko gre za vrednotenje po:

 • pošteni vrednosti,
 • odplačni vrednosti,
 • metodi efektivne obrestne mere.

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) namenjajo diskontiranju finančnih instrumentov posebna standarda:

 • MRS 39 – Finančni instrumenti – pripoznavanje in merjenje, ki se nanaša na vrednotenje po pošteni vrednosti, po odplačni vrednosti, po metodi dejanske obrestne mere in pri oslabitvah,
 • MRS 32 – Finančni instrumenti – razkrivanje in predstavljanje, ki se nanaša na razkrivanje vseh vrst finančnih instrumentov, torej tudi na tiste, ki niso merjeni po pošteni vrednosti, kar pomeni, da mora podjetje razkriti in predstaviti poštene vrednosti ali približek poštene vrednosti tudi za finančne instrumente, ki niso merjeni po pošteni vrednosti.

Slovenski računovodski standardi (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 112/2006) (v nadaljevanju SRS) ne zahtevajo razkrivanja poštenih vrednosti terjatev in dolgov, sicer pa v glavnem povzemajo rešitve iz MSRP.

Predpostavlja se, da je možno denarne tokove in pričakovano dobo skupine podobnih finančnih inštrumentov zanesljivo oceniti. Če to ni mogoče, je treba uporabiti pogodbene denarne tokove v vsej dobi finančnega inštrumenta (ali skupine finančnih inštrumentov).

ZAKONODAJA

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) (Objavljeno v Uradnem listu RS št. 97/2009, dne 30. 11. 2009, veljati je začel 15. 12. 2009, uporabljati se začne 15. 6. 2010).

Zakon ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, ki jih na podlagi tega zakona strankam zagotavljajo sodišča.

Postopki alternativnega reševanja sporov v sodnih sporih izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam ponujajo izbiro ustreznega postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve sporov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih odločb.

Zakon se uporablja v sporih iz:

 • gospodarskih,
 • delovnih,
 • družinskih in
 • drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo, razen če je s posebnim zakonom za posamezne od teh sporov določeno drugače.

Zakon se ne uporablja v socialnih sporih.

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D) (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2009 z dne, 27. 11. 2009, velja od 28. 11. 2009)

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS št. 117/2006 do 96/2009) se dopolnjuje 95. člen.

 1. Za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, se uporablja 15. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo).
 2. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, upošteva obračunane obresti do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera oziroma do višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje, daljše od enega meseca, pri čemer to obdobje ne more biti daljše od enega leta.
 3. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, za obresti, obračunane za obdobja od 7. junija 2008 dalje, uporabljata prvi in drugi odstavek 19. člena tega zakona.

Objavljena sta bila tudi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) (EPA 751-V) in zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B) (EPA 750-V) (oba v Poročevalcu št. 151, 24. 11. 2009).

Spremembe se nanašajo predvsem na zmanjšanje administrativnih stroškov, skrajšanje rokov v postopkih javnih naročil, povečanje transparentnosti v postopkih javnega naročanja in dostopnost malih in srednjih podjetij do trga javnih naročil.

Pri izvajanju ZJN-2 se je v praksi pokazalo, da so posamezni postopki javnega naročanja in instituti podnormirani, zaradi česar je prihajalo do zlorab. Da bi te preprečili, zakon opredeljuje t. i. »protikorupcijsko klavzulo«, uvrstitev ponudnikov, ki so podali neresnično izjavo, v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, razveljavitev pogodbe, bodisi z učinkom za naprej bodisi z učinkom za nazaj pa je določena za najhujše kršitve, ki se nanašajo na podkupovanje, sklepanje pogodb brez izvedenih postopkov javnega naročanja ali v nasprotju z določitvijo Državne revizijske komisije, omejevanje konkurence ...

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj