Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gorenja vas - Poljane

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gorenja vas - Poljane

22. 01. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 15.1.2010, Stran: 62

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovna stavba na naslovu Sestranska vas 21, 4224 Gorenja vas (parc. št. 531/5, v izmeri 1.360 m2, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 531/8, v izmeri 3.222 m2, obe nepremičnini sta vpisani v vl. št. 367, k.o. Gorenja vas. Prodajata se obe nepremičnini skupaj, ker predstavljata funkcionalno povezano celoto.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, nepremičnini sta komunalno opremljeni.

Del poslovne stavbe in zemljišča je do 2. 5. 2010 obremenjen z najemnim razmerjem.

Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane pri spodaj navedeni kontaktni osebi.

Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

Izklicna cena za obe nepremičnini skupaj znaša 178.200,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna.

V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.

Merilo: Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Razpisnik: Občina Gorenja vas - Poljane

Rok: Rok za oddajo ponudb je 25.1.2010 do 10. ure.

Dodatne informacije: Občina Gorenja vas – Poljane, Kontaktna oseba: Barbara Bogataj, Tel: (04) 51-83-124. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010003.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj