Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Maribor

22. 01. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 15.1.2010, Stran: 54

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru:

1. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri 134,51 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 982,81 EUR,

d) znesek višanja: 30,00 EUR,

e) varščina: 5.896,89 EUR,

f) rok usposobitve je 4 mesece od podpisa najemne pogodbe.

2. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri 115,28 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 822,10 EUR,

d) znesek višanja: 30,00 EUR,

e) varščina: 4.932,59 EUR,

f) rok usposobitve je 4 mesece od podpisa najemne pogodbe.

3. Partizanska cesta 19, v skupni izmeri  75,90 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 9. do 10. ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 617,84 EUR,

d) znesek višanja: 30,00 EUR,

e) varščina: 3.707,05 EUR,

f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.

4. Slovenska ulica 13, v skupni izmeri 40,18 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 10.15 do 10.45 ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 312,60 EUR,

d) znesek višanja: 25,00 EUR,

e) varščina: 1.875,60 EUR,

f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.

5. Ulica kneza Koclja 2, v skupni izmeri 20,29 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 11. do 11.30,

c) izklicna mesečna najemnina: 190,75 EUR,

d) znesek višanja: 20,00 EUR,

e) varščina: 1.144,50 EUR,

f) zaseden z najemnikom v odpovednem roku,

g) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe.

6. Ulica Moše Pijada 20, v skupni izmeri 75,53 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 12. do 12.30 ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 788,43 EUR,

d) znesek višanja: 30,00 EUR,

e) varščina: 4.730,61 EUR,

f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.

7. Ulica Staneta Severja 9b, v skupni izmeri 66,40 m2, dvoriščni;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 26. 1. 2010, od 13. do 13.30 ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 302,14 EUR,

d) znesek višanja: 25,00 EUR,

e) varščina: 1.812,81 EUR,

f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.

Najemnik je poleg najemnine dolžan za poslovni prostor plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela z katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.

Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.

Vsi poslovni prostori, se kot zaključene celote in izključno za opravljanje navedenih dejavnosti, oddajajo v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Izklicna mesečna najemnina za posamezni poslovni prostor, v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati) se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu (januarska uskladitev za preteklo leto še ni upoštevana) in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne 4. 2. 2010, s pričetkom ob 9. uri.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 22-01-410 ali 22-01-405. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010003.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj