Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

22. 01. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 15.1.2010, Stran: 52

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5, v pritličju objekta, na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, pri podvložku št. 2904/76, k.o. Dravlje, in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena prostora z ločenima vhodoma. V vsakem od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje, z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena: 92.430 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 12.30.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Damjana Popović Ljubi, Tel: (01) 306-10-85. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010003.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj