Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

22. 01. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 15.1.2010, Stran: 51

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je nepremičnina v idealnem deležu do 951/1000, na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki stoji na parcelni št. *254 – stavbišče 262 m2 in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložni št. 225, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovne prostore, v skupni izmeri 848,69 m2. In sicer so to poslovni prostor v kleti v izmeri 15,44 m2, poslovni prostor v pritličju – lokal, v izmeri 115,50 m2, poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 162,05 m2, poslovni prostor v 2. nadstropju v izmeri 160,20 m2, poslovni prostor v 3. nadstropju v izmeri 158,45 m2, poslovni prostor v mansardi v izmeri 157,95 m2 in poslovni prostor na podstrehi, v izmeri 79,10 m2. Predmetni nepremičnini pripada solastniški delež na skupnih delih zgradbe in zemljišču.

Predmetna nepremičnina je prazna, kletni prostor trenutno nima dostopa iz objekta na naslovu Mestni trg 15, ampak je dostop zagotovljen skozi sosednji objekt Pod trančo 2, Ljubljana, tako da bo moral uspeli dražitelj na lastne stroške izdelati nov dostop do kleti objekta, obstoječi dostop pa zazidati.

Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje, v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju, ki je s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost).

Na nepremičnini ima solastnik do 49/1000 predkupno pravico.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena: 2.329.890,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 2. 2. 2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11.30.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Damjana Popović Ljubi, Tel: (01) 306-10-85. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010003.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj