Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022 (JR DO OVE 2019)

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022 (JR DO OVE 2019)

01. 10. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 27. 9. 2019, Stran: 1949

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičeni nameni so:

 1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
 2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
 3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Upravičeni stroški so:

 1. a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 2. b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 3. c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 4. d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
 5. e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji tega razpisa,
 • so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, za storitve, ki so bile izvedene,
 • so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
 • je predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa znaša okvirno 20.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je mag. Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: jani.turk@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: maja.bosnjak@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj