Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

10. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 6. 9. 2019, Stran: 1848

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v osnovna sredstva pri

 • vzpostavitvi nove poslovne enote oziroma subjekta,
 • diverzifikaciji poslovne enote oziroma subjekta v nove proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj,
 • ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.

Upravičeni stroški investicije so stroški:

 • materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
 • strojev,
 • strojne opreme,
 • ostale opreme, potrebne za realizacijo proizvodnje oziroma storitve (vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces - to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
 • nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa: nove programske opreme do največ 10.000,00 EUR, ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto in je povezana z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

 • podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
 • Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
 • podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 173.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 7. 10. 2019.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 10. 2019 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: tadeja.marinic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj