Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

10. 09. 2019

2 1
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 6. 9. 2019, Stran: 1830

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 

Cilj razpisa. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2021.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 105 podjetij.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Pogoji so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR, od tega:

Vzhodna Slovenija

1.407.000,00

Zahodna Slovenija

693.000,00

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija 

Rok: Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019. 

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.  Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesne izboljšave 2019-2020 - dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj