Spremembe Javnega poziva za Vavčer za patente, modele, znamke

Spremembe Javnega poziva za Vavčer za patente, modele, znamke

10. 09. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 6. 9. 2019, Stran: 1870

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega poziva:

Naslov: Spremeni se: 

Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke.

Briše se:

Javni poziv za zaščito patentov, modelov, znamk.

5.3. Doda se:

Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.

Briše se: 

Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva.

Spremeni se:

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu: www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/
  • tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
  • prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

6. Doda se: 

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:

1. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge. 

7. Spremeni se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 1.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

11. Doda se:

Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj - Vloga - Javni poziv za »Vavčer - patentni, modeli, znamke«« in z nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Briše se: 

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj