Vavčerji - finančne spodbude za podjetja za različne namene

Vavčerji - finančne spodbude za podjetja za različne namene

03. 09. 2019

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, avgust 2019, Avtor: Karmen Levak

Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil za mikro, mala in srednje velika podjetja že celo paleto vavčerjev za različne namene– o čemer smo že obveščali po različnih kanalih. Na nas se obračajo podjetja, ki jih zanimajo konkretne podrobnosti pri oddaji vloge, zato smo v nadaljevanju pripravili posebnosti in razlike pri oddaji vloge in upravičenih stroških glede na posamezni vavčer.

Želimo oddati vlogo za vavčer - kaj vsebuje popolna vloga?

Popolna vloga se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja, da je potrebno za popolno vlogo oddati:

 • v celoti izpolnjen Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (s prilogami).
 • v celoti izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja.
 • Potrdilo o poravnanih obveznosti (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.
 • Potrdilo o predloženih obračunih (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.

Kot že rečeno, vavčerji so različni glede na namene, zato so pri oddaji vloge tudi nekatere posebnosti, navedene v nadaljevanju.

Pri nekaterih vavčerjih (za certifikate kakovosti, za zaščito patentov, modelov in znamk, za statusno preoblikovanje družb ter pri vavčerju za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini) je potrebno k vlogi priložiti 3 ponudbe.

Pri vavčerjih za digitalizacijo (za digitalni marketing, za dvig digitalnih kompetenc, za pripravo digitalne strategije, za kibernetsko varnost) je potrebno izbrati zunanjega svetovalca iz kataloga DIH Slovenija (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije) in torej 3 ponudbe niso potrebne. Pri vavčerju za pripravo digitalne strategije je potrebno že pri vlogi oddati tudi predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija k vlogi (Obrazec 3).

Pri vavčerjih za internacionalizacijo  (za udeležbo na mednarodnih forumih, v gospodarskih delegacijah v tujino, za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini) je zelo pomembno, da se vloga odda pravočasno – posebnosti za oddajo vloge so navedene v spodnji tabeli).

Posamezne vrste vavčerjev zahtevajo pri oddaji vloge še dodatne priloge oz. so določene posebnosti in sicer:

Vavčer

Posebnosti pri oddaji vloge

VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 

 • navesti naziv, datum in organizatorja mednarodnega foruma
 • udeležba ne sme biti izvedena pred oddajo vloge (od 1.1.2019 do objave JP je lahko udeležba že izvedena).

**POMEMBNO da se vloga posreduje pravočasno saj mora biti Podpis pogodbe vsaj en dan pred uradnim začetkom mednarodnega foruma"

VAV–5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 • Potrebno predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino
 • Udeležba ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (od 1.1.2019 do objave JP je lahko udeležba že izvedena)

**POMEMBNO: Vloga mora biti oddana vsaj en dan pred uradnim pričetkom (poštni žig ali vpisan datum s strani SPS)

VAV-6 Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

 • navesti zunanjega izvajalca za postavitev in opremljanje razstavnega prostora --> tri ponudbe
 • MSP pred oddajo vloge prejme pisno potrdilo s strani SPIRIT, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve;  udeležba ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (od 1.1.2019 do objave JP je lahko udeležba že izvedena)

**POMEMBNO da se vloga posreduje pravočasno saj mora biti Podpis pogodbe vsaj en dan pred uradnim začetkom skupinske predstavitve."

VAV-8 Vavčer za digitalni marketing

 • Navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov (DIH Slovenija) za področje digitalnega marketinga
 • Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana/vzpostavljena pred oddajo vloge

VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • Navesti je potrebno izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja), iz kataloga usposabljanj (DIH Slovenija)

VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • Navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov (DIH Slovenija) za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo
 • Potrebno je pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija (Obrazec št. 3)
 • Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred oddajo vloge

VAV- 10 Vavčer za kibernetsko varnost

 • Navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti (DIH Slovenija)
 • Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge

Kako se razlikujejo vavčerji glede na upravičene stroške ter višino subvencije?

Upravičeni stroški se razlikujejo glede na vrsto vavčerja, prav tako so različne tudi višine subvencij - najbolj poglavitne značilnosti so navedene v spodnji tabeli, v razpisu pa so navedene podrobnosti. 

Vavčer

Upravičeni stroški - podrobnosti v razpisu

Subvencija – v € (min, max)

VAV- 1 Vavčer za certifikate kakovosti

 • Stroški priprave na certificiranje
 • Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (*navedeni v razpisu)
 • Stroški vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019

Certifikat mora biti v času uveljavljanja stroškov še veljaven!

od 1000,00- 9.999,99 €

VAV-2 Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

(Vavčer za zaščito intelektualne lastnine)

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino
 • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus.
 • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih)

od 500,00 € do 5.000,00 €

(brez vklj. popolnega preizkusa) oz. do

 9.999,99 €

(z vklj. popolnim preizkusom)"

VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 • Stroški izdelave tržne raziskave

od 1.000,00 € do 5.000,00 €       

VAV- 4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

(mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja)

 • Stroški aktivne udeležbe na mednarodnem forumu (kotizacije, vpis v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora …)
 • Stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma
 • Stroški nočitev

Od 300,00 € do  3.000,00 €

VAV–5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 • Stroški kotizacije
 • Stroški prevoza med državama udeleženca
 • Stroški nočitev, stroški B2B

od 300,00 € do  5.000,00 €

VAV-6 Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

 • oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice
 • prevoz eksponatov oziroma logistika

*** Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija (stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog) niso upr. stroški po tem javnem pozivu.

od 500,00 € do  3.000,00 €

VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Trenutno zaprt

(na dan 29.8.2019), predvidoma zopet odprt jeseni

Stroški usposabljanj zaposlenih - najmanj 20%

(5 ali manj zaposlenih --> usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega)"

od 1.000,00 € do 9.999,99 €       

VAV-8 Vavčer za digitalni marketing Trenutno zaprt                      

(na dan 29.8.2019, predvidoma zopet odprt jeseni)

 • Izdelava nove spletne strani + mobilna prilagoditev + test. (min 500,00 € in max. 1.500,00 €)
 • Izvedba mobilne aplikacije + test. (min. 500,00€ in max. 2.000,00 €)
 • Vzpostavitev lastne spletne trgovine (min. 500,00€ in max. 2.500,00 €)
 • Vzpostavitev lastne rezervacijske platforme (min. 500,00€ in max. 2.500,00 €)

od 500,00 €

do 8.500,00 €    

VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije

Stroški priprave digitalne strategije

od 1.000,00 € do 9.999,99 €

VAV- 10 Vavčer za kibernetsko varnost

 • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda + izdelava + priporočila  (min 1.000,00€ in max. 5.000,00€)*
 • Stroški izdelave vdornega testa + izdelava poročila o odpravljenih napakah (min 1.000,00€ in max. 9.999,99€)*

==> OBOJE SKUPAJ NE VEČ KOT 9.999,99€

od 1.000,00 € do *9.999,99 €

VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja;
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

od 1.000,00 € do 5.000,00 €

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Viri: Slovenski podjetniški sklad, https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj