Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - 1 del

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - 1 del

21. 01. 2010

Objavljeno: Tax-Fin-Lex, Glasnik, Št. 1, letnik V, 5. januar 2010, www.tax-fin-lex.si

Skladno s 146. členom Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 117/06 do 85/09), je minister za finance izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik) (Uradni list RS, št. 105/2009) z dne 21.12.2009, ki ureja izvajanje ZDDV-1.

Pravilnik med drugim podrobneje ureja tudi pravila glede izvajanja samoobdavčitve v primeru:

1. dobave blaga in storitev v okviru Skupnosti.

2. dobave blaga ali storitev iz 76.a člena ZDDV-1 (določene storitve v gradbenem sektorju, storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju, dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve v skladu s 45. členom ZDDV-1 in dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1).

Ad 1) Vsak davčni zavezanec, ki opravlja storitve za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in vsak davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravljajo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 dolžan plačati DDV, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register.

Identifikacijsko številko za DDV mora, skladno z devetim odstavkom 130. člena Pravilnika, navedeni davčni zavezanec pridobiti že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel ali opravil take storitve.

Pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in prejema storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 (obrnjena davčna obveznost), ni dolžna vložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV razen, če pridobi blago znotraj skupnosti, katerega skupni znesek v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 eurov.

Davčni zavezanec je po definiciji iz 5. člena ZDDV-1 vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Ekonomska dejavnost obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali pri transakcijah pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.

Ad 2) Plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 je vsak davčni zavezanec, prejemnik blaga ali storitve, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, če mu dobavi blago ali opravi tovrstne storitve davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki obračunava DDV le od pridobitev blaga znotraj Skupnosti, in je plačnik DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 ali obračunava DDV le od prejetih storitev, in je plačnik DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 ali opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, izključno prejemnik storitve. Te osebe so v seznamu davčnih zavezancev na spletni strani Davčne uprave RS, označene s črko P.

Obrnjena davčna obveznost se prav tako ne nanaša na davčnega zavezanca, ki storitve iz 76. a člena ZDDV-1 naroča preko oseb, ki delujejo v njegovem imenu in za njegov račun.

Izjema so tudi državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava, ki naročajo blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1, v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, za katere se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 ne štejejo za davčne zavezance. V primeru, da naročajo blago ali storitve iz 76.a čena ZDDV-1 za lastne dejavnosti, za katere so davčni zavezanci, so te osebe (naročniki) dolžni dobavitelju, oziroma izvajalcu sporočiti v katerem delu dejavnosti so določene kot plačniki DDV.

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago ali storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1, mora o začetku opravljanja tovrstnih storitev, prenehanju ali ponovnem začetku dobav blaga ali storitev, o tem obvestiti davčni organ preko sistema eDavki.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj