Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2019 v občini Vrhnika

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2019 v občini Vrhnika

23. 07. 2019

Objavljeno: Občina Vrhnika, www.vrhnika.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Vrhnika in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2019.

Ukrepi in pogoji:

 1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

Sredstva za subvencijo obrestne mere se namenijo za dolgoročne kredite, ki so bili ali bodo pridobljeni za naslednje upravičene stroške investicij:

 • stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroške nakupa, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,
 • stroške nakupa in posodobitve opreme,
 • stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev in
 • stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-hov-a, nepatentnega tehničnega znanja).
 1. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH

Sredstva za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah se namenijo za udeležbo na določenem sejmu ali predstavitvi na določeni razstavi.

Sredstva se dodelijo za naslednje upravičene stroške:

 • stroške najetja sejemskega prostora/stojnice,
 • stroške predstavitve sejemskega prostora/stojnice,
 • stroške delovanja sejemskega prostora/stojnice.
 1. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Sredstva pomoči pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov se namenijo za izobraževanje in pridobivanje dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki so potrebni pri delu zaposlenih in samostojnih podjetnikov in se namenijo za naslednje stroške:

 • stroške kotizacije seminarjev,
 • stroške inštruktorja,
 • potne stroške inštruktorja in drugih, ki se usposabljajo,
 • ostale tekoče stroške,
 • stroške udeležencev usposabljanja.
 1. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV

Sredstva za nove zaposlitve se namenijo za zaposlitve ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih razlogov s strani delodajalca.

Sredstva se namenijo za naslednje upravičene stroške:

 • strošek bruto plače (neto plača, davek iz osebnih prejemkov, prispevki za PIZ in ZZ, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo).

Med stroške plače ne spadajo: davek na izplačane plače, nadomestilo za prehrano in prevoz na delo, regres za letni dopust in drugi dodatki ter bonitete zaposlenega.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Vrhnika.

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 30.000 €.

Razpisnik: Občina Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne 2. 7. 2019 in konča 30. 9. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu: (01) 755-77-40 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si ter Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, po telefonu: (01) 755-54-21 - Erika Červek.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj