Javni poziv 76FS-PO19 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Javni poziv 76FS-PO19 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

26. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 21. 6. 2019, Stran: 1435

Predmet poziva: Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen poziva: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

 • A - toplotna izolacija fasade
 • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
 • C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
 • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 • H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 • J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 • K - optimizacija sistema ogrevanja
 • L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
 • M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 • N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 • O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 • P - uvedba sistema upravljanja z energijo
 • R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
 • S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe A-L je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

V primeru energetskega pogodbeništva mora vlagatelj predložiti pogodbo o energetskem pogodbeništvu za predmetne ukrepe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev in kritje stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 7.000.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.

Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj