Popravek javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

Popravek javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

26. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 21. 6. 2019, Stran: 1385

Na podlagi Spremenjene Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/1 za »Javni razpis za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«, ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 12. 6. 2019 (št. dokumenta 3032-128/2018/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

V javnem razpisu (Uradni list RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019 in popravek javnega razpisa Uradni list RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019), se besedilo javnega razpisa popravi na način, da se:

  • V podpoglavju 4.1 »Ključni cilji in rezultati« v tabeli popravi definicija kazalnika rezultata tako, da se po novem glasi:

 

Kazalniki Učinka

Kazalniki Rezultata

Medijski oglasi

Št. pripravljenih tiskanih oglasov: 4

Št. objav tiskanih oglasov v dnevnikih in mesečnih revijah: 40

Št. objav tiskanih oglasov v brezplačnih medijih: 80

Št. pripravljenih spletnih oglasov: 10

Št. medijskih objav: 10 mio

Št. pripravljenih TV spotov: 2

Št. zakupljenih medijskih objav: 600

  • V poglavju 11 »Merila s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnik sredstev« se točka 1. USTREZNOST PROJEKTA popravi tako, da se po novem glasi:

MERILO (merila so podrobneje obrazložena v Razpisni dokumentaciji)

Maksimalno št. točk

1. USTREZNOST PROJEKTA

Projekt, ki bo pri katerem koli podmerilu 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 in 1.6 dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

Možnih največ 32 točk

V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:

  • Razpisna dokumentacija,
  • Obrazec št. 1: Prijavnica,
  • Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.

Popravljena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva.

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj