Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in reprezentativne namene - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in reprezentativne namene - Ljubljana

11. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 7. 6. 2019, Stran: 1312

Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti in dejavnosti organiziranja prireditev, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske in prireditvene ponudbe v Mednarodnem grafičnem likovnem centru.

Predmet javnega zbiranja: Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov v najem za opravljanje gostinskih in prireditvenih storitev v poslovnem prostoru na naslovu: Pod Turnom 4, Ljubljana, imenovan Ustvarjalni center Švicarija, ki obsegajo:

  • dvorana: 224,96 m2;
  • kuhinja: 17,59 m2;
  • delovni prostor in toaletni prostori: 9,00 m2;
  • lopa: 24,27 m2.

Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase pred prostori Ustvarjalnega centra Švicarija. Površina in območje terase, ki je na voljo za uporabo najemnika za izvajanje gostinske dejavnosti, je opisano in označeno v tlorisu terase, ki je priloga in sestavni del tega razpisa.

Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega zbiranja ponudb, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost kavarne in restavracije ter za zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori. Prostori imajo lastne sanitarije za osebje oziroma se uporabljajo javne sanitarije za obiskovalce.

Vsi prostori, ki so predmet oddaje v najem, so zasnovani tako, da upoštevajo veljavno zakonodajo s tega področja: zakonodajo s področja higiene živil, zakonodajo s področja gostinstva in v so skladu s Priporočili dobre higienske prakse.

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Ustvarjalnega centra Švicarija.

Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek obratovanja je 1. 8. 2019. Po največ petletnem obdobju bo izveden nov javni razpis.

Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu.

Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna najemnina za storitve po tem javnem razpisu skupaj znašajo 2.000 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sorazmerni delež splošnih stroškov, ki je ocenjen v obliki pavšala na 300 evrov mesečno. Splošni stroški vsebujejo ogrevanje in hlajenje, porabo vode, varovanje in ostale obratovalne oziroma režijske stroške. Čiščenje in odvoz odpadkov zagotovi najemnik. V navedene zneske ni vključen DDV.

Več

Razpisnik: Mednarodni grafični likovni center

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 24. 6. 2019 do 15. ure oziroma najkasneje ta dan oddana kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@mglc-lj.si.

Obvezen je ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 6. 6. 2019 in 13. 6. 2019 ob 3. uri v prostorih, ki se oddajajo, na naslovu: Pod turnom 4 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (4. 6. 2019 do 24. 6. 2019) na spletni strani: www.mglc-lj.si ali na naslovu: Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj