Popravek Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče razpisne dokumentacije

Popravek Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče razpisne dokumentacije

11. 06. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 7. 6. 2019, Stran: 1239

Popravek Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče razpisne dokumentacije (Uradni list RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019)

Besedilo javnega razpisa se popravi na način, da:

  • V podpoglavju 10.1 »Rok in način oddaje vloge na javni razpis« se popravita prvi in četrti odstavek, ki navajata datum oddaje vloge na javni razpis in se nadomestita z naslednjim besedilom:

Prvi odstavek: »Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 15. 7. 2019.«.

Četrti odstavek: »Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 15. 7. 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do ponedeljka, 15. 7. 2019. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 15. 7. 2019 do 12. ure.«

  • V podpoglavju 10.2.1 »Odpiranje vlog« se popravi drugi odstavek, ki navaja datum javnega odpiranja vlog prispelih na javni razpis in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Odpiranje vlog bo potekalo dne 22. 7. 2019 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.mddsz.gov.si).«

  • V poglavju 17 »Razpisna dokumentacija« se popravi četrti odstavek, ki navaja datum, do kdaj je možno posredovati vprašanja v zvezi z javnim razpisom in datum, do kdaj bodo odgovori tudi objavljeni na spletnih straneh ministrstva in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Vprašanja je možno posredovati do 3. 7. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 7. 2019.«.

V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:

  • Razpisna dokumentacija.

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj