Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2019

16. 04. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 12. 4. 2019, Stran: 774

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2019. Sredstva predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o shemi de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015, datum potrditve sheme: 26. 1. 2015, trajanje sheme do: 31. 12. 2020).

Sredstva se dodelijo za:

  • A. Sofinanciranje naložb v gospodarstvo,
  • B. Sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij,
  • C. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od tega za:

  • Namen A: 50.000,00 EUR,
  • Namen B: 40.000,00 EUR,
  • Namen C: 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Vloge morajo biti prejete do 20. 5. 2019 do 9. ure

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investicije MOV, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: (03) 89-61-682, e-pošta: metka.spindler@velenje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (priložnosti /razpisi) ali pa jo lahko, v tem roku, zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina Velenje - vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj