2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

19. 03. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 15. 3. 2019, Stran: 461

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Cilj aktivnosti: Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Predmet podpore:

  1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.
  2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj