Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

05. 03. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 27. 2. 2019, Stran: 339

Politika razvoja slovenskega turizma je usmerjena v trajnostno rast in premagovanje dveh razkorakov: razkoraka med turističnim zelenim potencialom in njegovo gospodarsko realizacijo, ter razkoraka med zeleno obljubo in dejansko kakovostjo turistične izkušnje. Trajnostni razvoj smo prepoznali kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavili institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.

Od leta 2015 je v Sloveniji vzpostavljena Zelena shema Slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program, certifikacijska shema in znak za destinacije ter ponudnike namestitev. Znak promovira zeleno delovanje turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki turističnih nastanitev pridobijo znak Slovenia Green Accommodation. Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že pridobljenega enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov, ki so predmet tega javnega razpisa in so navedeni v nadaljevanju.

Namen razpisa: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju okoljskega/ekološkega managementa in okoljskih/ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU - EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Upravičeni stroški: Upravičeni so naslednji stroški:

  • a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka,
  • b) stroški informiranja in komuniciranja turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
  • c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 105.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je en delovni dan pred odpiranjem.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 16. 4. 2019, drugo pa 11. 6. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si s pripisom JR okoljski znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj