Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

05. 02. 2019

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 31. 1. 2019, www.findinfo.si

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji [1] in pridobitelji embaliranega blaga [2] ter proizvajalci [3] in pridobitelji [4] t.i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji [5] zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Obstoječa podjetja so se morala vpisati do 31. 1. 2018, nova pa morajo to storiti v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. Poročanje bo potekalo preko aplikacije embalaža, povezava za Poročanje bo dostopna od začetka februarja 2019.

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa, da morajo podjetja, ki dajejo embalažo v promet, poročati o masi ( v kilogramih) embalaže, dane v promet -ločeno po embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo) - ter o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo.

Obstoječi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže so morali Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) do 31. 1. 2018 sporočiti podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo. Vpis v evidenco je možen tudi kasneje. Vsako morebitno spremembo dejavnosti ali prenehanje opravljanja te dejavnosti bodo morali sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi.

Novi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže morajo ARSO sporočiti  podatke o podjetju in dejavnosti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Tudi vsako morebitno spremembo dejavnosti ali prenehanje opravljanja te dejavnosti je potrebno sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi.

Izjeme. Te obveznosti so oproščena tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. To so podjetja, ki letno dajo na trg več kot 15.000 kg embalaže.

Vpis v Evidenco v aplikacijo Embalaža poteka v dveh korakih. Najprej se zavezanec registrira. Nato prejme s priporočeno pošto vstopno kodo, s katero potrdi registracijo. S tem je vpis v Evidenco izveden.

Uredba prinaša novosti tudi za distributerje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, katerih debelina ste ne vrečke je tanjša od 45 μm. Distributerji so morali v letu 2018 voditi lastno evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošnikom pa jih bodo prodajali kot nosilne vrečke za predpakirana živila ali neživilske proizvode. Tudi zanje velja, da bodo o letnem številu prodanih takih zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečkah za leto 2018 prvič poročali do 31. 3. 2019 preko spletne aplikacije Embalaža. To bodo lahko storili po registraciji in njeni potrditvi. Letno sporočanje podatkov v zvezi z embalažo se izvaja enkrat letno za preteklo leto.

Od začetka februarja 2019 bo dostopna povezava za Poročanje v aplikaciji Embalaža za:

1. Poročilo oseb, ki dajejo embalažo v promet, ki ga izpolnijo embalerji, pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci ter pridobitelji embalaže, ki ni namenjena embalerjem, ki niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki se plačuje Finančni upravi. To poročilo vsebuje podatke o masi (v kilogramih) embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora) in o načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema, ko ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno embalažo).

2. Poročilo za vnos podatkov distributerjev (zelo lahkih) plastičnih nosilnih vrečk izpolnijo distributerji, ki potrošnikom prodajajo zelo lahke plastične nosilne vrečke, namenjenih za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, kot nosilne vrečke za neživilske proizvode ali kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana. Kdo vodi evidence in poroča.

Vir: ARSO

[1] Embaler je oseba, ki kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo. Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje Republike Slovenije blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za dajanje blaga v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje embaler v promet, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža, čeprav nista označeni z blagovno znamko embalerja.

[2] Pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

[3] Proizvajalec embalaže je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

[4] Pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalažo pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

[5] Distributer je oseba, ki zaradi dajanja embalaže ali embaliranega blaga v promet na ozemlju RS dobavlja embalažo ali embalirano blago neposredno končnemu uporabniku. Za distributerja se štejeta tudi: Embaler, če je pridobitelj blaga ali proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže in dobavlja embalažo ali embalirano blago neposredno trgovcu ali končnemu uporabniku. Trgovec, če dobavlja embalažo ali embalirano blago neposredno končnemu uporabniku.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj