Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja

Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja

05. 02. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 7, Datum: 1. 2. 2019, Stran: 157

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (v nadaljevanju javni razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
  • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
  • stroški obratnih sredstev in zalog,
  • stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
  • stroški promocijskih aktivnosti,
  • stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
  • stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.

Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi iz programskega obdobja 2014-2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Posavski regiji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 1.074.904,35 EUR. Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša:

Občina

Razpisana sredstva

Bistrica ob Sotli

6.010,83 EUR

Brežice

158.303,61 EUR

Kostanjevica na Krki

65.255,03 EUR

Krško

582.445,40 EUR

Radeče

9.016,20 EUR

Sevnica

253.873,29 EUR

Skupaj

1.074.904,35 EUR

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, Tel: (07) 488-10-44, e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, spletna stran: www.rra-posavje.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje: www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj