Oseba v delovnem razmerju in samozaposlena oseba

Oseba v delovnem razmerju in samozaposlena oseba

18. 12. 2018

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič

Podjetniki in podjetja se pogosto prijavljajo na lokalne ali državne javne razpise, katerih vloge za pridobitev nepovratnih sredstev ali povratnih sredstev v obliki ugodnejših kreditov, se ocenjujejo po različnih kriterijih. Navadno je eden izmed kriterijev število oseb v delovnem razmerju v podjetju ali pri samostojnem podjetniku. Samostojni podjetnik, kljub temu, da je vključen v sistem obveznega zavarovanja, se ne šteje kot oseba v delovnem razmerju. Slednje je med podjetniki pogosto napačno razumljeno, zato je v nadaljevanju obrazloženo kaj je podlaga za ugotavljanje, da je oseba v delovnem razmerju.

Šifre podlag za zavarovanje in vrste zavarovanj (vir: ZZVZZ):

Osebe, ki so v delovnem razmerju (Zakon o delovnih razmerjih) v Republiki Sloveniji (RS), so v zavarovanje vključene po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje:

  • 001 - osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, podružnici tujega poslovnega subjekta,
  • 002 - osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, ki so poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane,
  • 008 - osebe, ki so zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih  in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
  • 013 - osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost (zaposleni pri s.p.-ju),
  • 016 - osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah,
  • 029 - osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (zaposleni pri zasebnikih, kot so odvetniki, zdravniki …),
  • 034 - udeleženci javnih del,
  • 036 - osebe, ki delajo nad polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu (dopolnilno delo).

Osebe, zavarovane po zgoraj navedenih šifrah podlag za zavarovanje, so vključene v vsa štiri socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Šifre podlage za vsa zavarovanja so dosegljive tukaj.

Dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja:

Dokazilo za ugotavljanje lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja po šifrah podlage za zavarovanje 001, 002, 008, 013, 016 in 029 je pogodba o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (za šifro podlage za zavarovanje 002 - pogodba o zaposlitvi, iz katere izhaja napotitev na delo oziroma strokovno izpopolnjevanje v tujino).

Zavarovanje iz naslova delovnega razmerja traja od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi oz. dneva nastopa dela, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Poslovni izid te dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se mora vključiti v sistem obveznega zavarovanja in vsak mesec plačevati prispevke za socialno varnost.

Šifra podlage za zavarovanje samostojnega podjetnika je 005. Kljub temu, da se vključi v sistem obveznega zavarovanja, pa to še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Zato si ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo zaposlenim.

O samozaposlenih osebah govorimo tudi o družbeniki zasebnih družb ter zavodov v RS, ki so hkrati poslovodne osebe in so zavarovanje v sistem obveznega zavarovanja s šifro podlage 040.

Če oseba na trgu deluje kot samostojni podjetnik, opravlja delo za naročnike na podlagi pogodb civilnega oziroma gospodarskega prava. V takšni pogodbi se pogodbeni stranki dogovorita o pravicah in obveznostih, poleg tega pa zanju velja tudi Obligacijski zakonik. Ker gre praviloma za samostojno, neodvisno opravljanje dela, za takšno osebo (samostojnega podjetnika) Zakon o delovnih razmerjih praviloma ne velja.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj