Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene (Ljubljana)

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene (Ljubljana)

20. 11. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 16. 11. 2018, Stran: 2291

Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana.

Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe v SNG Opera in balet Ljubljana za obiskovalce in zaposlene.

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je oddaja dveh enot prostorov v najem za opravljanje gostinskih storitev v SNG Opera in balet Ljubljana, v stavbi številka 1725-46, in sicer del dela št. 1 v izmeri 175 m2 in 288 m2, na naslovu Župančičeva ulica 1, Ljubljana, ki leži na zemljišču parcela 2875/1, k.o. 1725 Ajdovščina, po priloženih skicah, ki obsegajo:

1. Gostinski lokal v pritličju SNG Opera in balet Ljubljana v izmeri 175 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore:

  • jedilnica: 101 m2,
  • šank: 25 m2,
  • sanitarije: 19 m2,
  • kuhinja: 16 m2,
  • shramba: 11,5 m2,
  • sanitarije za osebje: 1,8 m2.

Priložena skica prostorov z označenimi prostori v rdeči barvi.

2. Gostinski lokal za obiskovalce opernih in baletnih predstav v pritličju pod dvorano v skupni izmeri 288 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore:

  • orfejev salon 47 m2
  • gostinski lokal z retro šankom in pripadajočimi prostori za obiskovalce 233 m2
  • priročno skladišče sever-jug za šankom oziroma shramba: 8 m2.

Priloženi dve skici prostorov z označenimi prostori v rdeči barvi.

Ponudbo je mogoče oddati le za obe enoti oziroma gostinska lokala skupaj.

Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5 let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek najemnega razmerja je 1. 1. 2019. Pogodba bo sklenjena z odpovednim rokom treh mesecev.

Izhodiščna najemnina za oba lokala skupaj znaša 1.500 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati še obratovalne stroške v višini 389,56 EUR mesečno.

Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.

Več

Razpisnik: SNG Opera in balet Ljubljana

Rok: Ponudba mora biti oddana najkasneje do 10. 12. 2018, do 10. ure. Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@opera.si.

Obvezen je ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 26. 11. 2018 ob 12. uri in 29. 11. 2018 ob 12. uri, v prostorih, ki se oddajajo, na Župančičevi 1 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (od 13. 11. 2018 do 10. 12. 2018) na spletni strani: www.opera.si ali na naslovu Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, v pisarni poslovne asistentke ravnatelja, v III. nadstropju.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj