Ustanavljanje družb v Nemčiji

Ustanavljanje družb v Nemčiji

23. 10. 2018

Vir in informacije: www.izvoznookno.si

Organizacijske oblike družb

Nemški Zakon o družbah ureja naslednje glavne oblike družb:

Oblika

Osnovni kapital

Ustanovitelji

 

Offene Handelsgesellschaft (oHG)
družba z neomejeno odgovornostjo

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe

Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev

Kommanditgesellschaft (KG)
komanditna družba

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 

GmbH & Co KG
komanditna družba, v kateri je komplementar GmbH

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

1 ali več ustanoviteljev, od katerih je komplementar GmbH, komanditisti pa so običajno družbeniki tega GmbH. Komplementar odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodi pooblaščena oseba komplementarja (direktor GmbH).
Smiselno veljajo pravila za KG in GmbH
 

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA)
komanditna delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 70.000 EUR

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za KG in AG
 

Aktiengesellschaft (AG)
delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR

1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
družba z omejeno odgovornostjo

Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR

1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 

Unternehmergesellschaft UG, haftungsbeschränkt (Mini GmbH)
mala družba z omejeno odgovornostjo

Najnižji osnovni kapital je 1 EUR

1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Veljajo vsa pravila GmbH razen postopka ustanovitve in obveznosti odvajanja 25% dobička letno, dokler osnovni kapital ne doseže 25.000 EUR.

Več informacij:

Delniška družba (Aktiengesellschaft - AG)

Ustanovitelji/delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 evrov. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki nepremičnin, gospodarskih objektov, strojev in naprav, tehnologije, pravic intelektualne lastnine ipd. Vrednost stvarnih vložkov oceni pooblaščeni sodni cenilec, cenitev pa je predmet stroge revizije.

Delnice so lahko imenske in prinosniške. Najnižja nominalna vrednost delnice je 1 EUR. Delniška družba lahko izdaja navadne in prednostne delnice.

Organi upravljanja

Skupščina delničarjev (Hauptversammlung) je glavni organ upravljanja AG. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje nadzorni svet, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko za večino odločitev zadošča navadna večina.

Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe (Vorstand); za družbe z več kot tremi milijoni evrov osnovnega kapitala je obvezen upravni odbor z vsaj dvema članoma. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča, prav tako ni treba, da so člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.

Delovanje uprave nadzira nadzorni svet (Aufsichtsrat) z najmanj tremi in največ 21 člani. Posamezniki ne smejo biti člani več kot desetih nadzornih svetov. Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat letno. Člane nadzornega sveta imenujejo skupščina delničarjev in zaposleni, ki jih predstavlja delavski svet (Betriebsrat).

Družba z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschrankter, GmbH)

Ustanovitelji/družbeniki

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 evrov. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih i najmanj 12.500 evrov (v to vrednost se lahko vštejejo tudi stvarni vložki). Vrednost stvarnih vložkov ocenijo ustanovitelji.

Mogoča je tudi poenostavljena ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo, katere osnovni kapital znaša ob ustanovitvi 1 EUR (mini GmbH). Ne gre za ločeno pravno-organizacijsko obliko, temveč je omiljena le zahteva glede osnovnega kapitala ob ustanovitvi. Mini GmbH mora v naslednjih letih zadržati četrtino dobička letno, dokler njen osnovni kapital ne doseže 25.000 EUR.

Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Prenos deležev se opravi pred notarjem. Najnižja vrednost posameznega deleža je 100 evrov. Deleži imajo lahko različne vrednosti, vendar morajo biti deljivi s 50.

Organi upravljanja

Skupščina družbenikov (Generalversammlung) se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina. Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe (Vorstand), kot to določa statut družbe. Če ima družba nadzorni svet (Aufsichtsrat), veljajo zanj enaka pravila kot pri AG.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Nemčiji

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Osnovni Kapital 12.500 EUR

Sedež: Berlin

 

Korak

Trajanje

Stroški

1

Preverjanje ustreznosti imena družbe pri zbornici za industrijo in trgovino

Ustanovitelji lahko pred registracijo brezplačno preverijo razpoložljivost imena družbe prek iskalnika na spletni strani Zveznega lista (Bundesanzeiger) prek aplikacije, ki omogoča brskanje po registru podjetij. Storitev lahko naročijo tudi pri Zbornici za industrijo in trgovino v Berlinu (Industrie- und Handelskammer, IHK Berlin), kjer so osnovne informacije brezplačne, 25 EUR pa so stroški pisnega odgovora.  
Preverjanje imena je priporočljivo, ni pa obvezno.

on-line postopek

Brezplačno ali 25 EUR

2

Notarska overitev akta o ustanovitvi

Družbeniki sestavijo in pri notarju overijo akt o ustanovitvi družbe. Akt mora vsebovati firmo družbe, sedež, dejavnost, osnovni kapital, začetne vložke ustanoviteljev in druge podatke.

Strošek overitve se obračuna po notarski tarifi in je odvisen od višine osnovnega kapitala družbe (za družbo z minimalnim osnovnim kapitalom znaša 250 EUR).

Notarja je mogoče najti prek spletne strani Notarske zbornice.

1 dan

250 EUR

3

Odprtje bančnega računa in depozit najmanj 50% vpisanega kapitala družbe

Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 50% vpisanega kapitala družbe.

1 dan

brezplačno

4

Vpis v register družb (Handelsregister) pri notarju

Notar po elektronski poti vloži vlogo za vpis v register družb. Vloga mora imeti naslednje priloge:

- notarsko overjen akt o ustanovitvi;

- listino o imenovanju direktorjev, če tega ni v aktu o ustanovitvi; 

- seznam družbenikov;

- izjava o vplačilu osnovnega kapitala in potrdilo banke o vplačilu;

- dokazilo, da je bil kapital deponiran pri banki in da lahko direktorji družbe razpolagajo z deponiranimi sredstvi.

Register družb odloči o vpisu družbe, objavi obvestilo o ustanovitvi družbe na svoji osrednji spletni platformi  in o ustanovitvi obvesti krajevno pristojno Gospodarsko zbornico in Davčno upravo.

3 dni

150 EUR (strošek registracije) + 250 EUR (vloga za registracijo)

5

Obvestilo trgovinskemu uradu in izdaja licence za poslovanje

O novi družbi je treba obvestiti krajevno pristojni trgovinski urad (Gewerbeamt). Družbam, ki opravljajo dejavnosti, za katere ni posebnih zahtev, izda trgovinski urad licenco za poslovanje (Gewerbeschein) samodejno, če pa družba opravlja regulirano dejavnost, se ji ob izpolnjevanju pogojev izda dovoljenje za poslovanje (Gewerbeerlaubnis).

Obvestilo trgovinskemu uradu hkrati zajema tudi obvestilo, potrebno za registracijo pri osrednjem statističnem uradu, ustrezni zbornici za industrijo in trgovino, krajevno pristojnem uradu za delo, uradu za socialno varnost in uradu za zdravstveno zavarovanje.

1 dan

31 EUR

6

Prijava v sistem obveznega zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni

V roku enega tedna po notarizaciji akta o ustanovitvi se mora družba registrirati pri za svojo dejavnost pristojnem združenju za varstvo pri delu (Berufsgenossenschaft) v sistem obveznega zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom )

brezplačno

7

Obvestilo uradu za delo

O novi družbi je treba obvestiti krajevno pristojni urad za delo (Arbeitsagentur), ki izda družbi osemmestno identifikacijsko številko, potrebno za prijavo zaposlenih v sistem zdravstvenega in socialnega zavarovanja.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom )

brezplačno

8

Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja

Družba se mora vključiti v sistem zdravstvenega varstva (Gesetzliche Krankenversicherung) in pokojninskega varstva (Deutsche Rentenversicherung Bund) in prijaviti zaposlene.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom )

brezplačno

9

Prijava pri davčnem uradu
O novi družbi trgovinski urad obvesti krajevno pristojni davčni urad, ki pošlje družbi vprašalnik, potreben za registracijo pri davčni upravi. Družba mora biti registrirana za davke najkasneje v roku enega meseca od notarizacije akta o ustanovitvi.

1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom )

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2018, GTAI 2018

Posodobljeno: 8. 10. 2018

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj