Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vojnik

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vojnik

22. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 18.12.2009, Stran: 3189

Predmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

a) stanovanje v k.o. Verpete

Predmet prodaje je stanovanje št. 11, v 1. nadstropju objekta »stara graščina«, na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano v podvložek št. 425/12, id. št. 11.E, v površini 64,41 m2. Posegi v objekt so možni pod pogoji spomeniškovarstvene službe.

Izklicna cena stanovanja znaša 22.300,00 EUR oziroma 346,42 EUR/m2.

V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

b) poslovni prostori v k.o. Vojnik trg

Predmet prodaje sta dva poslovna prostora v pritličju poslovnostanovanjskega objekta, na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik, vpisana v podvložek 775/4, k.o. Vojnik trg, id.št. 3.E v površini 25,19 m2 in podvložek 775/5, k.o. Vojnik trg, id. št. 4.E v površini 39,91 m2. Skupna površina poslovnih prostorov znaša 65,10 m2. Poslovna prostora se prodajata kot celota. Posegi v objekt so možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.

Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 38.000,00 EUR oziroma 583,72 EUR/m2.

V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.

Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

Merilo za izbor: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.

Razpisnik: Občina Vojnik

Rok: Rok za oddajo ponudb je 11.1.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na telefonski številki: (03) 78-00-628, Kontaktna oseba: Tanja Golec Prevoršek. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009104.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj