Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 - »Digitalizacija 2019-2023«

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 - »Digitalizacija 2019-2023«

09. 10. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 5. 10. 2018, Stran: 2045

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevali k:

  • premagovanju ovir digitalne transformacije;
  • dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;
  • povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;
  • dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je podpreti operacijo, ki bo z izvajanjem aktivnosti prispevala k digitalni transformaciji MSP in na ta način tudi prispevala k specifičnemu cilju 3.1.2: »Povečanje dodane vrednosti MSP«, prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti upravičenca, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina). Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja z vzpostavitvijo ekosistema, koordinacijo in povezovanjem, s promocijsko motivacijskimi dogodki ter s strokovno podporo za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti podjetij v obliki informiranj in svetovanj, tematskih delavnic, mentoriranj, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa podrobneje prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih

Aktivnosti za ciljno skupino

Vzpostavitev ekosistema (A) - v okviru sklopa aktivnosti A se pričakuje vzpostavitev okolja za dvig indeksa digitalnega gospodarstva na nacionalni ravni.

- Analiza potreb podjetij in analiza ponudbe na področju digitalizacije (mapiranje)

- Priprava seznama mentorjev, svetovalcev in drugih izvajalcev s področja digitalizacije

- Napovedovanje potreb po kadrih na področju »digitalnih« profilov

- Izgradnja platforme za izmenjavo informacij, klasifikacijo ponudnikov

- Aktivno povezovanje vseh temeljnih deležnikov ustvarjanja poslovnega in digitalnega razvoja družbe

- Povezovanje platform in vzpostavitev okolja za poslovno eksperimentiranje in prototipiranje

- Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu usposobljenosti zunanjih izvajalcev

- Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe

- Povezovanje in vzpostavitev okolja za sodelovanje med gospodarstvom ter javno in državno upravo pri podatkovnem in storitvenem odpiranju vseh akterjev

Strokovna podpora za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti (B) - v okviru sklopa aktivnosti B se pričakuje svetovanje MSP pri premagovanju ovir digitalne transformacije.

- Sodelovanje pri izgradnji kataloga digitalnih kompetenc

- Podpora pri oblikovanju načrtov usposabljanj za obdobje 4 let za razvoj digitalnih kompetenc v gospodarstvu

- Mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi poslovnih modelov (podrobneje je razdelano v razpisni dokumentaciji, točka II.4).

- Podpora pri odprtem inoviranju, razvoju novih storitev in poslovnih modelov

- Podpora gospodarstvu pri pridobivanju nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo poslovanja

Povezovanje in koordinacija (C) - v okviru sklopa aktivnosti C se pričakuje izvajanje aktivnosti za povezovanje MSP z različnimi deležniki z namenom vzpostavljanja in nadgradnja mednarodnih partnerstev in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.

- Sodelovanje z EU DIH in pridobitev/prenos dobrih praks iz tujine

- Podpora poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja v globalnih verigah vrednosti

- Organizacija »izmenjalnic dobrih praks« s področja digitalne transformacije za izmenjavo izkušenj med gospodarskimi subjekti

Promocijsko-motivacijski dogodki (D) - v okviru sklopa aktivnosti D se pričakuje ozaveščanje o pomenu in promocijo digitalne transformacije za dvig konkurečnosti MSP.

- Širitev ozaveščenosti o digitalni ekonomiji in transformacij, ter Industrija 4.0

- Promocija uvajanja in nadgradnje digitalizacije v MSP

- Dvig inovacijske in digitalne kulture

- Priprava in izvedba dogodkov in konferenc

- Predstavitev dobrih praks

Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja operacije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1. Aktivnosti mora nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje trajanja operacije.

Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva ob objavi javnega razpisa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.600.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 26. 10. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/. Ministrstvo lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Ura­dnem listu RS.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj